Interpellasjon fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2019-2020)
Om Domstolkommisjonens utredning om ny struktur for domstolene, og hvordan mandat og diverse andre forhold påvirker utredningens verdi som grunnlag for endringer
Oversendt regjeringen: 19.12.2019
Besvart på vegne av: Justis- og innvandringsministeren
Besvart: 28.01.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): I NOU 2019: 17 foreslår Domstolkommisjonen en ny struktur for domstolene. Utvalget synliggjør ikke nevneverdige motforestillinger eller motargumenter til sine anbefalinger i rapporten. Alle piler peker uten forbehold i samme retning, nemlig at en ny struktur er eneste løsning på problemer i domstolene, slik mandatet la opp til. Løsninger gis uten at det er gjort avveininger og vekting av kryssende hensyn. Muligheter for forbedring innenfor dagens struktur er utelatt fra mandatet og er heller ikke drøftet av utvalget. Utredningen ser ikke på faktiske mål for kvalitet, som eksempelvis antall avgjørelser omgjort i annen instans. I stedet drøftes forhold som at personlighet har sammenheng med geografi og produktivitet (side 72). Utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler.
Hvordan påvirker disse forholdene utredningens verdi som grunnlag for endringer i domstolstrukturen?

Les hele debatten