Interpellasjon fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Interpellasjon nr. 36 (1996-97)
Om automatspillinntektene
Datert: 25.02.1997
Besvart: 18.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): Inntektene fra automatspillene utgjør en vesentlig del av driftsgrunnlaget for de humanitære organisasjonene. Røde Kors har for eksempel en bruttoinntekt på over 400 mill. kroner fra sine spill, utav en totalinntekt på omlag 1 milliard kroner. I innst. O. nr. 9 (1994-95), ble viktigheten av å sikre humanitære organisasjoners inntektsgrunnlag presisert. I 1996 vil det sannsynligvis kun være Røde Kors og Redningsselskapet som sitter igjen med over 35 pst. av inntektene fra spillene. Det betyr at andre aktører i markedet tar ut en uforholdsmessig stor andel av automatspillinntektene. Det er med andre ord ikke samsvar mellom de mål Stortinget satt i 1995, og den utvikling som siden har skjedd Hva vil statsråden gjøre for at inntektene fra spillene i større grad skal tilfalle humanitære og samfunnsnyttige formål?