Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1446 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I dag er det et tvilsomt ettårsjubileum for nyheten om et lovutvalg som skulle forenkle hverdagen for SMB. Tiltaket ble lansert som ”det største forenklingstiltaket som retter seg mot næringslivet”, (ved siden av Altinn) av daværende næringsminister. Etter tolv måneder venter næringslivet fortsatt på at utvalget skal bli nedsatt.
Står dette løftet ved lag, og når kan tusenvis av små og mellomstore bedrifter regne med at arbeidet settes i gang?

Begrunnelse

I juni 2009 pekte daværende næringsminister på at

”...myndighetene i dag stiller samme krav til bedrifter om aksjekapital, regnskap og revisjon uavhengig av tallet på ansatte.”

Hun lovet også at Regjeringen ville sette ned et lovutvalg som skal se nærmere på hvordan forenklinger i lovverket kan gjennomføres. Innspill fra Revisorforeningen, arbeidet i EU og andre land skulle danne bakgrunnen for dette lovutvalget.
Og mindre enn fire måneder senere skriver de rødgrønne i Soria Moria II at man vil gjennomføre forenklinger for næringslivet, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, herunder se på endringer i blant annet regnskapsloven og aksjeloven.
Fortsatt bruker norske bedrifter hvert år 54 mrd kroner på rapportering pålagt av det offentlige. Regjeringen har ikke greid å redusere forpliktelsene med mer enn 0,5 prosent de siste tre årene, og initiativ til regelendringer er helt sentralt for å kunne oppnå resultater. Regjeringspartiene stemte også imot et forslag fra Venstre om å etablere et Regelråd i Norge.
Et slikt råd ville ha bidratt til å redusere de kostnadene som blir påført av nye regler som vedtas. Regjeringen har heller ikke benyttet seg av det virkemiddelet som består i å sette et konkret mål for arbeidet med regelforenkling.
På denne bakgrunn ønsker jeg å få vite om Regjeringen i det minste har tenkt å følge opp det ett år gamle løftet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I tråd med Soria Moria II-erklæringen har regjeringen den siste tiden arbeidet med spørsmålet om hvordan man mest mulig effektivt skal gjennomgå aksje- og regnskapslovgivningen for å få til forenklinger for SMB. Formålet med et slikt arbeid er å få konkrete forslag til hvordan rammevilkårene kan forenkles og bedres, samtidig som viktige samfunnshensyn ivaretas.
Når det gjelder aksjeloven er de nødvendige avklaringer for dette arbeidet nå gjort, og det konkrete arbeidet settes nå i gang. For at denne gjennomgangen skal være mest mulig effektiv, skal det gjøres en såkalt enpersonsutredning. Det har vært vurdert om arbeidet heller burde legges til et utvalg. En enpersonsutredning med et avgrenset mandat gjør det imidlertid mulig å få lovendringer på plass raskere enn hvis man satser på et utvalg med et omfattende mandat. Det er lagt opp til at utrederen får frist til 31. desember 2010.
Endringer som følge av utredningen og de påfølgende politiske vurderinger vil bli gjennomført så raskt det praktisk lar seg gjøre.