Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:905 (2011-2012)
Innlevert: 24.02.2012
Sendt: 27.02.2012
Besvart: 02.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mange bønder opplever en svekket økonomi i dyrking av sine tradisjonelle produkter og ser etter mer lønnsomme alternativer for sine arealer.
Hva vil statsråden, med referanse til begrunnelsen under, foreta seg for å bidra til at de forskrifter og regler som i dag hindrer bønder som ønsker å drive dyrking av industrihamp i Norge, kan bli endret slik at de er på linje med reglene i EU?

Begrunnelse

Den svake økonomien i tradisjonelle produkter for mange bønder gjør at stadig flere vurderer alternative driftsmåter og nye produkter. I Sverige viser erfaringer at man kan høste avlinger på 8 ganger mer biomasse pr. arealenhet pr. år enn en god kornavling ved dyrking av industrihamp. Industrihamp som energivekst kan brukes til en rekke ulike produkter fra fiberbaserte produkter brukt i alt fra tekstiler til bioenergi og til oljebaserte produkter fra frøene. Et av bruksområdene kan eksempelvis være gårdsbaserte biodieselanlegg hvor biomasse fra industrihamp brukes som råstoff.
Industrihamp er en av de planter i verden som utnytter solenergien best og også norske bønder burde få muligheten til å bruke sin kunnskap og sine arealer til å bidra til denne omdanningen av solenergi til nyttbar energi gjennom fotosyntesen.
Mattilsynet har i en rapport fra 8/2-2010 konkludert med at dyrking av industrihamp kan gjøres mulig gjennom endringer i legemiddelloven, narkotikaforskriften og såvareforskriften, i tillegg til bestemte kontrolltiltak. Kontrolltiltak kan være noe mer omfattende enn for vanlig landbruksvirksomhet, men fullt gjennomførbare gitt bedre lønnsomhet og f.eks. etter modell av hva som er gjort i Sverige.
Skillet forøvrig mellom lovlige og ulovlige sorter av hamp og typen kontrolltiltak er gjennomført i EU med et greit regelverk og burde også være gjennomførbart i Norge.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Gjeldende forbud har vært begrunnet i at kontroll med hampproduksjon er en viktig del av Norges restriktive rusmiddelpolitikk. Selv om de aktuelle artene av hamp er dårlig egnet til produksjon av narkotika, har man ansett det for enklere og mer effektivt å håndheve et generelt forbud mot all hamp, enn å knytte forbudet til mengdeinnhold av det aktive virkestoffet tetrahydrocannabinolum (THC).
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har gjennom årene mottatt henvendelser med ønske om at det skulle bli åpnet for dyrking av industriell hamp i Norge.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og LMD gjennomførte i 2009 en gjennomgang av denne problemstillingen. Statens legemiddelverk og Mattilsynet ble gitt i oppdrag å utrede saken nærmere, bl.a. hvilke tilsyns- og kontrollordninger som ville være nødvendige, samt de økonomiske og administrative konsekvensene av å åpne for dyrking av industriell hamp.
Utredningen ble ferdigstilt i februar 2010, og som det anføres i begrunnelsen for spørsmålet, ble det konkludert med at dyrking av industrihamp kan gjøres mulig gjennom endringer i legemiddelloven, narkotikaforskriften og såvareforskriften, i tillegg til innføring av bestemte kontrolltiltak.
Det fremgår av utredningen at verdien av eventuell dyrking av hamp i Norge vil være begrenset, og at sannsynlig omfang vil bli svært beskjedent. I tillegg vil en åpning for dyrking av industriell hamp kreve administrative ressurser fra det offentlige til etablering av en tilsynsordning, samt løpende oppgaver i forbindelse med kontroll og tilsyn. Legemiddelverket er ikke organisert slik at de kan føre tilsyn med den enkelte dyrker. Slikt tilsyn måtte derfor eventuelt legges til Mattilsynet. I forhold til den beskjedne verdien av eventuell produksjon, synes det ikke riktig å prioritere Mattilsynets ressurser til slik kontroll.
HOD kom derfor sommeren 2010, i samråd med LMD og det daværende Justis- og politidepartementet, til at det ikke fremmes forslag til endringer i det gjeldende regelverket for å åpne for dyrking av hamp til industrielle formål i Norge.
Jeg ser ikke at situasjonen har endret seg nå, og jeg vil derfor holde fast ved den konklusjonen vi kom til i 2010.