Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:596 (2012-2013)
Innlevert: 04.01.2013
Sendt: 04.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vil talegjenkjenningsprogramvare bli gjort tilgjengelig på norsk, og når vil det i så fall være klart?

Begrunnelse

Ifølge svar på spørsmål 348 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 14. oktober 2011, vedr. Prop. 1 S (2011-2012), fantes det på svartidspunktet ingen effektiv norsk løsning når det gjaldt talegjenkjenningsprogramvare, og programvaren tilstås derfor på engelsk. Arbeidsdepartementet skriver videre i sitt svar:

«Den norske leverandøren av dagens hjelpemiddelløsning for talegjenkjenning som i dag brukes med engelsk språk, har fått tildelt midler fra Arbeids- og velferdsetaten til et forprosjekt for å vurdere utvikling av norsk språk i det eksisterende produktet. Midlene er gitt for å kunne gjennomføre en markedsundersøkelse, og for å teste ut materiale fra Norsk Språkbank på dette produktet. Prosjektet skal levere en forprosjektrapport innen 1. februar 2012.»

Talegjenkjenningsprogramvare vil for mange være av avgjørende betydning for om de kan delta i arbeidslivet eller ikke. Det er derfor formålstjenlig å få avklart om regjeringen vil prioritere å få utviklet denne programvaren på norsk, og når det i så fall vil være tilgjengelig.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet dreier seg om utvikling av et program som i dag er tilgjengelig på markedet, men bare på engelsk.
Forprosjektet som representanten Graham viser til (gjennomført i 2011/2012), skulle kartlegge muligheten for å realisere talegjenkjenning på norsk gjennom eksisterende teknologi. Prosjektet viste at det var mulig å benytte materialet i Språkbanken for å utvikle norsk språk i eksisterende produkt. Et slikt produkt vil kunne være et hjelpemiddel til Arbeids- og velferdsetatens brukere, men også ha et bruksområde langt utover dette.
Utviklingskostnadene ble av den utenlandske produsenten anslått til omlag 13 millioner kroner. Den norske leverandøren av produktet har vært i dialog med Innovasjon Norge om å søke forsknings- og utviklingsmidler for å utvikle en norsk versjon (OFU-kontrakt). Utfordringen er at utviklingskostnadene vil ligge hos den utenlandske produsenten, mens virkemidlene i Innovasjon Norge er rettet mot norsk næringsliv. Den utenlandske produsenten har derfor ikke igangsatt utvikling av en norsk versjon på grunn av manglende utviklingsstøtte. For at den utenlandske produsenten skal ta utviklingskostnadene må markedet være kommersielt interessant. Tilsvarende vil gjelde også for andre eventuelle utviklere av et slikt produkt.
Arbeids- og velferdsetaten er ikke en kommersiell aktør eller utvikler av nye teknologiske eller tekniske løsninger som skal selges og kjøpes i et marked, men etaten er en potensiell kunde når produktet er utviklet. Arbeids- og velferdsetaten kan også bistå eventuelle utviklere med kompetanse om brukerbehov og utprøvinger av løsninger når utviklingsprosjekt igangsettes.
Av dette fremgår det at det er uklart når en eventuell norsk versjon av et talegjenkjenningsprogram vil komme på markedet.