Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:655 (2012-2013)
Innlevert: 15.01.2013
Sendt: 16.01.2013
Besvart: 21.01.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren ta initiativ internasjonalt for å bidra til å øke presset mot teokratiet i Iran for å få dem til å respektere elementære menneskerettigheter?

Begrunnelse

Terrorregimet i Teheran utvikler seg dessverre stadig i mer negativ retning. Daglige brudd på menneskerettighetene, fengsling av politiske aktivister og stadig oftere offentlige henrettelser er tydelige eksempler på at makthaverne ikke har den minste respekt for demokratiske rettigheter og elementære menneskerettigheter.
Nylig ble det kjent at den 27 år gamle studenten ved Teheran University Keramatallah Zà'reian ble torturert til døde av makthaverne. Ifølge opplysninger som er lekket ut er han den tredje politiske opponenten som i løpet av den siste måneden er torturert til døde etter Sattar Beheshti og Jamal Soweidi.
Karamatallah Za'reian hadde flere ganger tidligere blitt arrestert og torturert for sin politiske motstand mot regimet. Myndighetene hadde også sørget for å få ham utvist fra universitetet.
Iranske myndigheters bestialske metoder for å bringe sine opponenter til taushet kan ikke aksepteres og verdenssamfunnet må nå reagere kraftig på dette.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg er dypt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Utviklingen har gått i negativ retning etter demokratidemonstrasjonene i forbindelse med valget i 2009. La meg nevne noe av det Norge har gjort og kan gjøre på dette området.
Vår ambassade i Teheran har i mange år fulgt menneskerettighetssituasjonen nøye. Det har også bidratt til å sette Norge i stand til å spille en aktiv rolle på dette feltet - og til at Norge har tatt internasjonale initiativ, både i enkeltsaker og mer overordnet eller generelt.
Norge har som medlem i FNs menneskerettighetsråd arbeidet målrettet for at FN skal opprettholde presset mot Iran. Norge var i 2010 pådriver for et internasjonalt felles innlegg om Iran i FNs menneskerettighetsråd (et innlegg som ble framført av Norges FNs ambassadør).
I mars 2012 opprettet Menneskerettighetsrådet mandat for en spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i Iran. Spesialrapportøren (Ahmed Shaheed) besøkte Norge i november 2012 og Utenriksdepartementet fikk da anledning til å drøfte hans siste rapport inngående. Det er en stor utfordring at Iran ikke vil slippe spesialrapportøren inn i landet og slik sett vegrer seg for å samarbeide med FN-systemet.
Vi registrerer likevel at Iran i landhøringen under den såkalte UPR-mekanismen i FNs menneskerettighetsråd i 2010, aksepterte de aller fleste av de tilrådningene landene ga.
Representanten nevner tortur spesielt. Tiltak for avvikling av tortur var to av de anbefalingene Iran aksepterte i forbindelse med landgjennomgangen. Dette er noe Norge og andre land kan ta utgangspunkt i når menneskerettighetssituasjonen i Iran skal tas opp.
Iran er for øvrig et av de få land som er permanent på FNs dagsorden og Norge er en pådriver i dette internasjonale arbeidet, blant annet som medlem av kjernegruppen for den årlige Canada-ledede resolusjonen i FNs hovedforsamling.
Jeg vil også understreke at Norge har sluttet seg til EUs målrettede sanksjoner mot Iran, som bl.a. innebærer visumnekt og frysing av midler for en rekke personer som er direkte eller indirekte ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Disse sanksjonene er uavhengige av sanksjonene som er rettet mot Irans atomprogram.