Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:672 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Skattemyndighetene avdekker gjennom sine kontroller hvert år beløp de mener skulle vært gjenstand for beskatning. Skattereglene åpner imidlertid for tolkning på en rekke områder, og det er ofte uenighet mellom skattyter og skattemyndighetene om hva som skal beskattes. Alt skattemyndighetene avdekker er følgelig ikke svindel.
Hvor mye av det skattemyndighetene avdekket hvert år siste 10 år viste seg å være i orden, hvor mye var uenigheter som gikk i skattemyndighetenes favør, og hvor mye antar man var svindel?

Begrunnelse

Skatteetaten kunne 15. januar melde at etatens etterkontroller med blant annet bokettersyn fant at rundt 29 mrd. kroner ikke var oppgitt til beskatning i hhv 2011 og 2012. Til sammen ble dette 58 mrd. kroner. Til sammenligning var dette tallet for 2010 i overkant av 6 mrd. kroner.
Etaten selv har vært påpasselige med å si at dette er beløp de mener skal beskattes, men at mange av tilfellene ikke er endelig avgjort. I pressen er imidlertid disse 58 mrd. kronene i flere tilfeller presentert som skattesvindel.
Det interessante må være å se på historikken og se hvor stor andel i mrd. kroner av skattemyndighetenes påstand om skatt som står seg igjennom klagerunder og rettssaker. Dersom en liten andel står seg, kan dette tyde på at skattemyndighetene går for hardt ut. Dersom en stor andel står seg, kan dette tyde på at kontrollene er blitt bedre de siste år, men det er også fare for at tallene er misvisende i forhold til hva som er korrekt beregnet skatt, fordi mange ikke orker å stå løpet ut med skattemyndighetene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I Skatteetatens pressemelding 15. januar d.å. vises det til at etaten ved etterkontroller, blant annet ved bokettersyn, har avdekket at 29 milliarder kroner ikke var oppgitt til beskatning i hvert av disse årene. Resultatet bygger blant annet på opplysninger gitt under kontroll og den rettsforståelse kontrollrevisorene mener er riktig.
Det er riktig som påpekt av stortingsrepresentant Tybring-Gjedde at det kan være uenighet mellom skattyter og skattemyndighetene om hva som skal beskattes, og at alt skattemyndighetene i sin kontrollvirksomhet har avdekket som ikke oppgitt til beskatning, følgelig ikke skyldes ”svindel”.
Det er vanskelig å tallfeste hvor stor andel av funnene i kontrollen som skyldes svindel. ”Svindel” er ikke et entydig begrep, og det foreligger ikke noen oversikt over hvor store beløp som refererer seg til denne typen underliggende forhold.
For å kunne antyde noen svar på spørsmålene fra stortingsrepresentanten om hvor stor andel av funnene i kontrollen som senere har vist seg "å være i orden” og ”hvor mye var uenigheter som gikk i skattemyndighetenes favør”, kan det sees hen til tall fra behandlingen av endringssaker i forvaltningen og i domstolene.

- Endringsbehandlingen ved skattekontoret og ved Skatteklagenemnda

Funnene fra etterkontrollen hos skattyter blir undergitt grundig saksbehandling ved skattekontoret før eventuelle endringsvedtak blir truffet. Skattyterne vil i flere runder ha anledning til å utdype de faktiske forhold, samt å redegjøre for sitt syn på rettsanvendelsen. Mange saker blir således avklart på dette stadiet, enten ved at saken legges bort eller resulterer i omforente endringsvedtak. Det foreligger ikke statistikk for hvor mange saker eller hvor store beløp dette gjelder.
Dersom skattyterne ikke er enig i skattekontorets endringsvedtak kan vedtaket påklages til skatteklagenemnda. Statistikk fra skatteklagenemndene viser at nemndene de siste fem år har behandlet 18 325 saker. Av disse fikk skattyterne medhold i 3843 saker, det vil si ca. 21 prosent, og delvis medhold i ca. 20 prosent av sakene. Det må tilføyes at saker i Skatteklagenemnda også inkluderer saker i tilknytning til ordinær ligning, dvs. ikke bare saker vedrørende etterkontroller.

Saker i rettsapparatet

Skatteetatens Rettssaksregister for årene 2007 - 2011 viser at det i denne perioden har blitt avsagt ca. 440 rettskraftige dommer, alle rettsinstanser sett under ett. Av disse har skattyter vunnet frem i 90 saker og delvis vunnet frem i 40 saker, mens Skatteetatens syn har fått tilslutning i omlag 250 saker. Ca. 125 søksmål er i perioden forlikt.