Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:685 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 18.01.2013
Besvart: 24.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Ringsaker kommune og flere andre kommuner "omorganiseres" nå BPA. Flere brukere mener at konsekvensene er at man går fra en brukerstyrt til en kommunestyrt ordning. Det er et såkalt "enkeltvedtak" som ligger til grunn for at brukerne har hatt BPA. Det argumenteres fra kommunenes side at BPA ikke er lovfestet og at det kun er "en måte å organisere tjenestene på" og endringen gir ikke klagerett ihht. forvaltningsloven § 2 bokstav b og § 28.
Støtter statsråden en slik framgangsmåte?

Begrunnelse

Stortingets intensjon har vært klar og regjeringen har lovet å framlegge et forslag for stortinget der BPA lovfestes. Dette har imidlertid ikke skjedd og mange brukere opplever nå "omorganiseringer" og forslag til endringer i sitt tilbud fra kommunen, som oppleves svært dramatisk. Dette går på livskvalitet og mulighet til å være "herre over eget liv" for mange av dem.
"Omorganiseringen" betyr for disse brukerne at brukerstyring går over til å bli kommunestyring og frihet byttes ut med formynderi. Det er en dramatisk reduksjon av kvaliteten i tilbudet. Viktige deler av ordningene fjernes som f.eks. den såkalte "driftskontoen" som gir mulighet til å fordele assistanse over tid avhengig av behov og erstattes av en mulighet til å søke kommunen om å få dekket utgifter fra gang til gang. Flere og flere deler av assistentordningene forsøkes omgjort til "ordinære omsorgstjenester" (hjemmehjelp, støttekontakt etc.) eller at hele BPA erstattes med hjemmehjelp. Tjenesten kan da bli ilagt egenandel og tilbudet blir dyrere og dårligere.
Dette er bare noen eksempler på hvordan friheten innskrenkes kraftig og viktige deler av et menneskes frihet blir omgjort til en "sak" i kommunen.
En mulighet til å bli hørt og få sin sak behandlet på nytt, er selvfølgelig svært viktig for de dette gjelder. Klageadgangen er sentral. Kommunene forsøker å formulere seg ut av klageadgangen og derfor er det viktig å få statsrådens betraktninger rundt dette i lys av de åpenbare intensjoner stortinget har hatt om at BPA skal bli lovfestet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere den kommunale tjenesten praktisk bistand på. Ordningen er en lovpålagt tjeneste i den forstand at helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 fastslår at kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse.
Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt med noe hjelp, er arbeidsleder for sine personlige assistenter. Dermed kan brukeren selv innenfor rammen av vedtaket om praktisk bistand selv avgjøre hva assistentens oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes.
BPA-ordningen kan organiseres på flere måter. Mange kommuner står selv som arbeidsgiver for assistentene. Kommunen kan imidlertid velge å overlate arbeidsgiveransvaret til brukeren selv, et andelslag som for eksempel ULOBA eller til andre aktører. Alle disse organisasjonsmodellene er i samsvar med lovens intensjon, og er angitt som mulige organiseringsmodeller i forarbeidene til innføring av ordningen, (Ot.prp. nr. 8 (1999-2000)). Valget av organisasjonsform – om kommunen skal være arbeidsgiver eller om dette overlates til brukeren eller andelslag – er ikke en del av det forvaltningsrettslige vedtaket om BPA, og er heller ikke i seg selv et enkeltvedtak. Dette er det eksplisitt gjort rede for i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 8 (1999-2000) kap. 4.1).
Når det gjelder det som skjer i Ringsaker kommune, kjenner jeg til dette gjennom ulike reportasjer i Hamar Arbeiderblad, og gjennom kommunens beskrivelse av ordningen på sine hjemmesider. Slik det fremkommer her velger nå kommunen å stå som arbeidsgiver for assistentene selv, fremfor fortsatt å overlate dette til ULOBA. På bakgrunn av den kroneforskjellen kommunen må betale for kommunalt ansatte, sammenlignet med det kommunen må betale for ansatte gjennom ULOBA, har kommunestyret i Ringsaker vedtatt å endre organisasjonsmodell for å redusere kostnadene. Det fremgår imidlertid av reportasjen i Hamar Arbeiderblad torsdag 17. januar 2013 at innsparingen er koblet til lønnsforskjellen per time, og ikke vil medføre færre timer for brukeren. Det fremgår videre av reportasjen at brukeren som før skal være arbeidsleder.
Den beskrivelse av ordningen som gjengis i Hamar Arbeiderblad og på kommunens egne hjemmesider etterlater et klart inntrykk av at modellen oppfyller de krav til BPA som Stortinget har satt.