Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:686 (2012-2013)
Innlevert: 18.01.2013
Sendt: 18.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det er fremkommet informasjon om at SV motsetter seg at inntektskravet for å hente ektefelle til Norge økes fra 242 440 til 261 700 kroner, slik Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i et høringsbrev om endringer i utlendingsforskriften. SV motsetter seg også at retten til familiegjenforening skal begrenses i form av krav til botid, arbeid, økonomi eller lignende.
Kan statsråden redegjøre for hva de økonomiske kostnadene ved SVs forslag vil være, og deler statsråden oppfatningen til SV i denne saken?

Begrunnelse

Spørreren har merket seg at høringsrunden for forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.) nylig er avsluttet. Departementet foreslår i høringsbrevet å heve underholdskravet for de sakene som gjelder etablering av nytt familieliv fra 242 440 til 261 700 kroner.
Samtidig registrerer spørreren at en av regjeringspartienes talsmenn, stortingsrepresentant Aksel Hagen, på vegne av sitt parti SV, fredag 10. januar 2013 uttaler til NTB at SV ikke vil øke dette inntektskravet, fordi dette angivelig hindrer allerede flere tusen i å bli gjenforent med sine ektefeller og barn. Han uttaler i samme artikkel at "SV mener at retten til familiegjenforening ikke bør begrenses i form av krav til botid, arbeid, økonomi eller lignende".

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som stortingsrepresentanten viser til har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått å heve underholdskravet i saker om familieetablering, jf. høringsbrev av 9. oktober 2012 om forslag til endringer i utlendingsforskriften §§ 10-8 og 10-9 (heving av underholdskravet mv.) med høringsfrist 9. januar 2013. Saken er nå til behandling i departementet. Jeg understreker at forslaget og dets begrunnelse er et uttrykk for Regjeringens politikk.
Det er ikke aktuell politikk for Regjeringen å fjerne kravet til sikret underhold i saker om familieinnvandring. Ett av de sentrale formålene med underholdskravet er at det skal sikre at partene vil være selvforsørget og ikke ha behov for økonomisk bistand fra staten. Formålet om at partene skal være selvforsørget er både begrunnet i samfunnsøkonomiske hensyn og i hensynet til integrering.