Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:700 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 12.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden vurdere å fremme forslag om å øke den statlige finansieringsandelen i veiutbyggingsprosjekt hvor kostnadene blir vesentlig høyere enn først antatt, slik som tilfeller er på E-18 gjennom Vestfold og på den måten bidra til noe lavere bomskatt for bilistene som bruker strekningen?

Begrunnelse

E-18 gjennom Vestfold ligger an til å bli dyrere enn først antatt. Det medfører at den statlige finansieringsandelen synker.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringens prioriteringer innenfor vegsektoren skjer i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingene om Nasjonal transportplan (NTP), som legges fram for Stortinget hvert fjerde år. I NTP er det beskrevet statlige rammer til ulike formål, herunder forutsatt statlig bidrag til prioriterte utbyggingsprosjekter. Utgangspunktet vil derfor normalt være statlige rammer i tråd med det som er lagt til grunn i stortingsmeldingene om NTP.
Jeg vil likevel understreke at endelig fastsettelse av det statlige bidraget til de enkelte bompengeprosjektene blir foretatt på bakgrunn av en konkret vurdering i forbindelse med arbeidet med bompengeproposisjonene. I tilfeller med store kostnadsøkninger vil fastsettelse av det statlige bidraget bl.a. være basert på en vurdering av bompengepotensialet i de enkelte bompengeprosjektene.
For E18 gjennom Vestfold er den konkrete kostnadsøkningen i hovedsak knyttet til prosjektet Bommestad – Sky. Økningen skyldes flere forhold. Blant annet er det i tråd med lokale ønsker vedtatt å bygge en lengre tunnel enn først forutsatt. Det er også valgt en dyrere løsning med skråstagbru over Farriseidet.
Det er tidligere lagt til grunn en lettbiltakst på 106 kr på E18 gjennom Vestfold. Takstnivået kan senkes betydelig dersom Vestfold fylkeskommune inngår opsjonsavtale eller fastrenteavtale. Samferdselsdepartementet vil også ta initiativ til en ny vurdering av takstnivået etter at Bommestad – Sky er åpnet. Det vil da være en betydelig større sikkerhet for forhold som påvirker bompengeselskapets økonomi og evne til å nedbetale lån. Jeg viser i denne sammenheng til mitt svar på spørsmål nr. 669.