Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:704 (2012-2013)
Innlevert: 22.01.2013
Sendt: 23.01.2013
Besvart: 29.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva mener departementet er en akseptabel saksbehandlingstid for søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid?

Begrunnelse

Næringsorganisasjoner melder at mange søknader til Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-5 (3) ofte tar svært lang tid. Det er viktig for næringslivet å kunne få rask avklaring på muligheten for å påta seg oppdrag som fordrer mer fleksibel arbeidstid i en periode. Det er derfor formålstjenlig å få på det rene om statsråden mener saksbehandlingstiden i dag er tilfredsstillende.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidstilsynet har opplyst at de i 2011 mottok 1287 søknader om dispensasjon fra reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. I 2012 var tallet 1177 søknader. Arbeidstilsynet har ikke i denne omgang foretatt en fullstendig gjennomgang av saksbehandlingstiden for alle sakene som behandles i løpet av et år. Tilsynet har imidlertid hentet ut opplysninger om søknadsbehandlingen for fire uker i 2012 fra alle sju regioner. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for disse sakene opplyses å være 21 dager.
Saksbehandlingstiden i Arbeidstilsynet for søknader om dispensasjon fra arbeidstidsreglene varierer, avhengig av blant annet type sak og hvor dekkende informasjonen i søknaden er. Mange saker behandles på kort tid, men andre saker kan ta noe lengre tid å behandle. Dette gjelder særlig dersom innhenting av ytterligere opplysninger er nødvendig eller sakene er spesielt komplekse. I det uttrekket Arbeidstilsynet har gjort varierer behandlingstiden fra bare noen få dager, til noen saker hvor saksbehandlingstiden har vært to til tre måneder. I langt de fleste av sakene i det aktuelle uttrekket, har behandlingstiden variert mellom 7 dager til 27/28 dager. For å gjøre søknadsprosessen så smidig som mulig, er det lagt ut informasjon om hva som er nødvendig for å få behandlet søknadene på Arbeidstilsynets internettsider. Det pågår dessuten i Arbeidstilsynet et arbeid for generell forbedring og effektivisering av både søknadsprosessene og saksbehandlingen av arbeidstidssøknader.
Departementet er av den oppfatning at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 21 dager må anses akseptabel og i tråd med forvaltningsloven § 11 a. Jeg vil også vise til Arbeidstilsynets arbeid for en generell forbedring og effektivisering av både søknadsprosessene og saksbehandlingen av arbeidstidssøknader.