Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:714 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 25.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I media har det fremkommet at Norfund har hatt bedre avkastning enn Statens pensjonsfond - Utland.
Vil man anse at egenkapitalinnskudd i Norfund vil gi en avkastning som er bedre enn alternativet, som er forutsetning for å drive med "formueomplassering" av oljeformuen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til at Statens pensjonsfond utland (SPU) og Norfund har ulike formål. Pensjonsfondet skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter og underbygge langsiktige hensyn ved anvendelsen av statens petroleumsinntekter, mens Norfund skal medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Egenkapitalinnskudd i Norfund bevilges over statsbudsjettet som en såkalt 90-post som staten finansierer ved lån. Det bevilges samtidig et beløp som 70-post til dekning av framtidige tap. Det gjenspeiler den høye risikoen. Bevilgningene inngår som en del av u-hjelpen. Tilførselen til SPU følger av lov om Statens pensjonsfond.
En kan ikke ut fra historisk avkastning i Norfund og SPU slutte at egenkapitalinnskudd i Norfund vil gi en avkastning som er bedre enn alternativet. Ettersom formålene for de to fondene er ulike, vil det også være forskjeller i investeringsstrategien. SPU er hovedsaklig investert i de noterte globale aksje- og obligasjonsmarkedene, mens Norfund er basert på unoterte investeringer gjennom tilførsel av egenkapital og ytelse av lån til bedrifter i utviklingsland. Norfund investerer i svært liten skala sammenliknet med SPU. Generelt vil forventet avkastning på en investering avhenge av hvilke risiko som tas og om typen investering er skalerbar. Norfund har et annet investeringsunivers og en annen risikoprofil
enn SPU, og det må derfor påregnes at det vil være forskjeller i forventet avkastning på investeringene.