Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:725 (2012-2013)
Innlevert: 28.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 04.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen forsvarer at man kan bruke oljepenger til "formueomplassering" (egenkapital i statlige selskaper, aksjekjøp etc.) utenfor handlingsregelen dersom det gir "avkastning bedre enn alternativet."
Er det gjort noen formueomplasseringer som pr. i dag ikke har gitt avkastning bedre enn alternativet, og hvordan håndteres i så fall det i lys av handlingsregelen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Behandlingen av statens petroleumsinntekter i budsjettet følger av loven om Statens pensjonsfond og retningslinjene for finanspolitikken. Bestemmelsene innebærer at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland. Midlene i fondet kan bare anvendes til en beløpsmessig overføring til statsbudsjettet etter vedtak i Stortinget. Overføringen svarer til det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, slik det blir fastsatt ved Stortingets behandling av nysaldert budsjett. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet omfatter alle statsbudsjettets inntekter og utgifter før lånetransaksjoner og utenom petroleumsvirksomhet. Handlingsregelen innebærer at dette underskuddet over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, beregnet til 4 pst. av fonds-kapitalen.
Tilførsel av egenkapital til statsselskaper eller kjøp av aksjer hentes således ikke fra Pensjonsfondet. Kapitaltransaksjoner påvirker imidlertid sammensetningen av statens finansformue utenom Pensjonsfondet. Alle formuesomplasseringer og finanstransaksjoner føres ”under streken” i statsbudsjettet og statsregnskapet, samtidig som de aktiveres i statens kapitalregnskap/statens balanse.
I statsregnskapet føres kun transaksjoner. Urealiserte kursgevinster og -tap motsvares ikke av en transaksjon og føres derfor ikke i statsregnskapet. Eventuelle realiserte gevinster og tap vil framgå som endringer i kapitalregnskapet.
Nærings- og handelsdepartementet publiserer årlig Statens eierberetning. Her framgår verdien av statens eierandeler.