Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:726 (2012-2013)
Innlevert: 28.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 31.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av 22. juli og angrepet i Algerie bør det rettes et økt fokus på sikkerheten til norske installasjoner slik at vår sikkerhet også bedres ved behov. Petroleumstilsynet har en viktig oppgave sånn sett.
Mitt spørsmål er derfor hvor mange tilsyn Petroleumstilsynet utførte ved installasjoner hvor de har kontrollmyndighet i 2012, 2011 og 2010 og hvor mange konkrete pålegg operatørene ble pålagt som følge av disse tilsynene?

Begrunnelse

Bergens Tidende har i dag den 24.01.13 en sak om mangelfull oppfølging av sikkerhetsaspektet ved norske produksjonsanlegg. Ikke minst vises det til at Petroleumstilsynet har en viktig oppgave. Det samme gjelder politiet som selv påpeker klare operative begrensninger som de står ovenfor. Sånn sett viser saken i BT at vi har et vesentlig forbedringspotensial. Jeg tar sjansen på å utfordre statsråden på å vurdere å innføre ordningen som hovedredningssentralene (HRS) benytter når de sjekker hvordan de respektive politidistriktene utfører sitt arbeid i kriser og forebygging. Det er noe jeg selv har deltatt på og fra mitt ståsted var det svært lærerikt. Det var det så utvilsomt også for alle representantene som var der på vegne av sine etater. Utfordringen var heller det faktum at slett ikke alle var like bevisste sin rolle og sitt ansvar. Det var de i etterkant av gjennomgangen fra HRS! Statsråden kan jo, hvis han ønsker det, se på hvordan HRS jobber og sammenligne det med Petroleumstilsynet. Her finnes det verdifull kunnskap som med fordel kan benyttes av flere. Jeg imøteser derfor statsrådens svar med stor interesse.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Petroleumstilsynets tilsyn omfatter all kontakt mellom etaten og tilsynsobjektene. Det betyr at tilsynet omfatter mer enn de revisjoner offshore og på landanlegg som utføres. Tilsynet har en utstrakt dialog med næringen, hvor blant annet det å etterspørre planer, få innsyn i og vurdere analyser og tekniske forbedringer er viktige elementer. Et enkelttilsyn er vanligvis svært omfattende i denne sektoren. Det å telle antallet tilsyn/inspeksjoner gir derfor ikke nødvendigvis et godt bilde av Petroleumstilsynets oppfølging av næringen.
Nedenfor er en oversikt over antall varslede tilsyn med innretninger og anlegg som Petroleumstilsynet har ansvar for. Antallet inkluderer alle varslede tilsyn, dvs. revisjoner, verifikasjoner og granskinger der Petroleumstilsynet har vært til stede på innretninger og anlegg i drift, samt varslede tilsyn i form av møter, samsvarsuttalelser og tilsyn i prosjektfase.

2010: 104 varslede tilsyn
2011: 106 varslede tilsyn
2012: 118 varslede tilsyn

Antall varsel om pålegg og pålegg i samme periode:

2010: 52 varsel om pålegg, 26 pålegg gitt
2011: 5 varsel om pålegg, 4 pålegg gitt
2012: 7 varsel om pålegg, 3 pålegg gitt.

Det er HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten som ligger til grunn for Petroleumstilsynets oppfølging av virksomheten. Reglene er i hovedsak utformet som funksjonskrav, noe som innebærer at det ikke er angitt spesifikke løsninger når det gjelder for eksempel utforming av sikringstiltak. Det er operatørens ansvar at innretninger og anlegg er sikret i tråd med regelverkets krav. I tillegg er Petroleumstilsynet ansvarlig for oppfølging av etterlevelsen av sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften innenfor sitt ansvarsområde.
I perioden 2010 - 2012 har Petroleumstilsynet brukt ca. 80 årsverk pr år til utøvende tilsynsvirksomhet mot offshore innretninger og landanlegg. Petroleumstilsynet fører tilsyn med operatørenes arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder temaer knyttet til bevisste anslag og terror i den grad det er relevant. Dette innebærer at tilsyn med både sikkerhet og sikring vil kunne være spesifikt, eller være integrert i annen tematikk. Hvor stor del av den samlede ressursbruk som spesifikt retter seg mot sikring av innretninger og anlegg vil være sensitiv informasjon som ikke offentlig kan konkretiseres nærmere.