Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:723 (2012-2013)
Innlevert: 25.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 07.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det nye førerkortdirektivet regulerer aldersbestemmelser for førerkortene/ og etter direktivet er det ikke gitt åpning for å gi dispensasjon for lavere alder. Det medfører at kranfagelevene må være fylt 21 år for å erverve førerett klasse C/ for å kunne kjøre mobilkranen på offentlig veg.
Vil statsråden ta initiativ til dispensasjon for kranfagelever til å erverve førerett klasse C og føre mobilkran på offentlig veg som ledd i fagopplæringen og før fylte 21?

Begrunnelse

Endringer i Førerkortforskriften trådde i kraft 19. januar 2013. Dette innebærer at minstealderen heves fra 18 til 21 år for klasse C/ og fra 21 til 24 år for buss. Tilsvarende skjer også innenfor motorsykkelklassene. Bakgrunnen for dette er økt fokus på prinsippene om gradvis adgang til å kjøre de største kategorier kjøretøy som brukes til person- eller godstransport.
Det er i yrkessjåførforskriften gitt anledning til å framstille seg til førerprøve innen godstransport (klasse C eller CE) fra fylte 18 år/ under forutsetning av at man har fullført en 280 timer yrkessjåførutdanning og bestått prøve. Det forutsettes at kjøretøykategorien "mobilkran" er registrert som motorredskap. på motorredskap er det normalt ikke tillatt å frakte gods/ hvilket innebærer at muligheten for å benytte seg av yrkessjåførutdanningen for å få førerett før oppnådd minstealder/ ikke kan komme til anvendelse/ da disse bestemmelsene kun regulerer førerrettigheter for å drive transport mot vederlag.
Førerkortdirektivet regulerer aldersbestemmelser for førerkortene/ og etter direktivet er det ikke gitt åpning for å gi dispensasjon for lavere alder. Dette innebærer for kranfagelevene må være fylt 21 år for å erverve førerett klasse C/ for å kunne kjøre mobilkranen på offentlig veg.
Dette er en svært alvorlig sak for kranbransjen/ som ikke vil ta inn lærlinger som ikke vil kunne gjøre en selvstendig jobb før de er over 21 år. Kranfaget er et forholdsvis nytt fag som er på fremmarsj/ men de nye bestemmelsene vil sette faget tilbake. Fra Rogaland vises det til at mange TIP elever går inn i lære i kranfaget. Dersom det ikke kan gis dispensasjon fra aldersgrensen vil dette medføre at mange ungdommer vil miste mulighet for læreplass.
Etterspørselen etter mobilkrantjenester fra forsyningsbaser, oljeanlegg, byggeindustrien, mekanisk industri, havnevesen, mv. er betydelig. Innen alle disse områder er mobilkran viktige brikker. Det er nå stor bekymring for at rekruttering vanskeliggjøres om denne forskriften blir stående. For bransjen vil det bli vanskelig å motivere ungdom til å satse på dette faget.
Behovet for fagarbeidere er stort, og både fra mobilkranbransjen og skoleeier anmodes det nå om at de aktuelle elevene kan få dispensasjon på samme måte som elever ved transportlinjen får det og kan fullføre sin utdanning uten opphold.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Norske førerkortregler må følge de prinsipper og rammer som EUs førerkortdirektiv (2006/126/EF) setter for de internasjonale førerkortklassene. Dette gjelder også for kjøring på eget territorium. Det er ikke dispensasjonsadgang etter førerkortregelverket for den aktuelle klassen.
Førerkortdirektivet fastsetter at minstealderen for klasse C er 21 år med mindre lavere minstealder er begrunnet i gjennomført opplæring etter yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF). Yrkessjåførdirektivet regulerer bl.a. krav til alder og opplæring i forhold til godstransport og persontransport. Dersom eleven gjennomfører fullstendig yrkessjåførutdanning etter yrkessjåførforskriften (280 timer), vil vedkommende dermed kunne få førerkort klasse C med lavere alder. Denne forutsetningen må i så fall legges inn i kranføreropplæringen.