Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:755 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 12.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For en tid tilbake meldte flere medier at mange KV fartøy lå til kai pga. motor- og andre driftsmessige problemer. All den tid KV har så mange viktige nasjonale oppgaver å dekke er det avgjørende at de seiler som planlagt.
Jeg ønsker derfor å høre hvilke konkrete grep statsråden nå har gjort for å sikre et maksimalt antall seilingsdøgn, og hva som er planlagt gjort med de motorproblemene som er blitt påpekt, selv på forholdsvis nye fartøy?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. februar 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om status for fartøyene i Indre kystvakt.
Fem fartøyer i Indre kystvakt, tilhørende Nornen-klassen, fikk i begynnelsen av november 2012 seilingsforbud. Dette var begrunnet i tekniske og sjøsikkerhetsmessige forhold, og skyldes uforutsett og uforholdsmessig høy slitasje på fremdriftsmaskineriet.
Forsvaret opplyser at slitasjeskadene ble oppdaget i forbindelse med en rutinemessig femårskontroll og klassifisering. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å utbedre skadene og tilbakeføre fartøyene til operativ drift. En teknisk undersøkelseskommisjon, som ble satt ned av Forsvaret, har anbefalt forebyggende tiltak for å hindre tilsvarende hendelser i fremtiden. Samtidig har Kystvakten og Forsvarets logistikkorganisasjon gjennomført tiltak for å øke kompetansen og forbedre instrukser og rutiner om bord.
Fartøyene tilbakeføres til drift etter tekniske utbedringer. Dette er gjennomført på to fartøyer. De gjenstående tre er under reparasjon. To av disse er forventet ferdigstilt i slutten av februar, mens det siste er forventet klart mot slutten av mars. Kystvakten har derfor færre fartøyer tilgjengelige for i løse de daglige oppgavene. En konsekvens er at Kystvaktens kapasitet er midlertidig redusert.
I midten av januar 2013 ble imidlertid Kystvakten tilført et fartøy i Reine-klassen. Det medfører at Indre kystvakt i alt vil disponere seks fartøyer når alle fartøyene i Nornenklassen er tilbake i operativ drift.
Kystvakten har videre omdisponert sine ressurser internt, slik at oppgavene løses på en best mulig måte med de kapasiteter som til en hver tid er tilgjengelig. For eksempel har fartøyer fra Ytre kystvakt ivaretatt søk- og redningsberedskap og slepeberedskap i Sør-Norge. Likeledes har enheter fra Ytre kystvakt både deltatt i oljevernberedskapen, støttet sivile etaters myndighetsutøvelse i kystsonen og samtidig ivaretatt oppgaver som patruljering i fiskevernsonen.
Seilingsforbudet for Nornen-klassen har ført til utfordringer for Kystvakten. I nær dialog med sine samarbeidspartnere har Kystvakten så langt evnet å løse utfordringene på en god måte. Nøye planlegging og streng prioritering har vært avgjørende for dette. Til tross for en midlertidig reduksjon i antall patruljedøgn., har Kystvakten klart å minimalisere de negative konsekvensene.