Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:754 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 08.02.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Brofoss-utvalget (NOU 2012:6) skisserte tre ulike modeller for organiseringen av arbeidsmarkedstiltak. Selv om saken ikke er behandlet på Stortinget, kan det synes som om regjeringen likevel har tatt stilling til hvilke av de tre modellene som skal tas i bruk.
Vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en melding på bakgrunn av Brofoss-utvalget, eller har regjeringen allerede tatt stilling til hvilke modeller som skal anvendes?

Begrunnelse

Det har den senere tid kommet en del signaler som antyder at regjeringen har gitt uttrykk for hvilke av de tre modellene som Brofoss-utvalget kom med som skal anvendes, uten at dette har blitt behandlet i Stortinget. Blant annet har Follorådet uttalt i Follomøtet i november 2012:

"I Follo erfarer vi at Nav opptrer som om modell 2 er vedtatt, selv om det ikke er lagt frem noen stortingsmelding og derfor ikke konkludert på hvilken modell som skal gjelde for fremtiden."

I budsjettdebatten i fjor høst uttalte statsråden følgende på spørsmål fra undertegnede om når Brofoss-utvalget ville bli fulgt opp i Stortinget:

"Når det gjelder Brofoss-utvalget, har vi allerede begynt å følge det opp. Metodene har vi nå implementert gjennom nye forsøksordninger, og resultatbasert finansiering er allerede innført. Dette vil vi følge opp fortløpende, og melde til Stortinget underveis."

Det kan dermed synes som om regjeringen har valgt modell, uten at dette har blitt behandlet i Stortinget.
Innstillingen var tredelt, og ikke enstemmig. De ulike modellene vil medføre store omveltninger i forvaltningen, samt store kostnader. Dette taler klart for at innstillingen bør legges frem for Stortinget i form av en melding.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: I Prop. 1 S (2012-2013) er det omtalt at oppfølgingen av NOU 2012:6, Arbeidsrettede tiltak vil stå sentralt i videreutviklingen av politikken for å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt arbeidsevne. Det er videre angitt at det tas sikte på å sette i gang et forsøk med resultatbasert finansiering i 2. halvår 2013. Det vurderes også å sette i gang et forsøk med en særskilt oppfølgingsmetodikk under betegnelsen Supported Employment. Det er ikke tatt stilling til øvrige forslag fra utvalget.
Det er derfor ukjent for meg på hvilket grunnlag Follorådet, som det vises til i spørsmålet, kan mene at regjeringen allerede har valgt modell.
Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til oppfølging av Brofoss-utvalget på en egnet måte.