Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:740 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 08.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Jeg viser til de alvorlige påstandene om manipulering av NIBOR som har versert i mediene den siste tiden. Avsløringene fra NA24, hvor en kilde står frem, mener jeg bør medføre at myndighetene går grundig inn i saken, og ser på løsninger som sikrer tillit til NIBOR i fremtiden, herunder vurdere former for tilsyn.
Kan jeg be om svar på hvordan finansministeren vil følge opp denne saken, samt hvilke tiltak han vil sette i verk?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som jeg beskrev i mitt svar 24. januar 2013 på skriftlig spørsmål nr. 660 fra stortings-representant Hans Olav Syversen (kopi vedlagt), legger Finansdepartementet opp til en grundig gjennomgang av behovet for tiltak for å styrke rammene for fastsettelse av NIBOR og andre referanserenter i Norge. Departementet sendte 14. desember 2012 et brev til Finanstilsynet (kopi vedlagt) der Finanstilsynet blir bedt om å iverksette tiltak for å styrke det eksisterende systemet for NIBOR-fastsettelse så snart som mulig. Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere – i samråd med Norges Bank – bl.a. behovet for endringer i konstruksjonen og fastsettelsen av NIBOR, mulige alternativer til NIBOR og behovet for nye offentligrettslige regler for å styrke tilsyn og kontroll med fastsettelsen og bruken av referanserenter i det norske finansmarkedet. Finanstilsynet ble bedt om å oversende sine vurderinger og forslag til Finansdepartementet innen utgangen av mars 2013.
Finanstilsynet legger opp til å gjennomføre tilsyn med særlig oppmerksomhet på håndteringen av informasjon og interessekonflikter i bankene som deltar i NIBOR-fastsettelsen, jf. brevet 14. desember 2012, uavhengig av den ovennevnte grundige gjennomgangen av behovet for tiltak for å styrke rammene for fastsettelse av referanserenter i Norge.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1:

Brev 14. desember 2012 fra Finansdepartementet til Finanstilsynet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2012/fastsettelsen-av-nibor.html?id=710327

Vedlegg 2:

Svar 24. januar 2013 på skriftlig spørsmål nr. 660 fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=56109