Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:741 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 01.02.2013
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 08.02.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvor mange personer har måttet fratre offentlig utnevnte stillinger, hvorpå de har fått beholde lønnen sin i andre stillinger i det offentlige?

Begrunnelse

Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen måtte fratre sin stilling, men fikk en ny stilling som rådgiver som tilsynelatende var opprettet spesielt for henne. Det samme gjelder en promilledømt sorenskriver omtalt i VG 31. januar som beholder lønn på 1,1 mill. kroner frem til desember 2013.
Det ønskes opplyst hvor mange slike tilfeller det er per dags dato, hva samlet lønnskostnad for disse utgjør, samt hvilke departementsområder, evt. offentlige virksomhetsområder de er ansatt under.
Det ønskes også opplyst lengste, korteste og snittlengde på disse stillingene.
Det ønskes også besvart hvordan utviklingen av denne type omplasseringer har vært siden 2000.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Spørsmålet er videresendt til meg for besvarelse fra Statsministerens kontor.
Det kan være mange årsaker til at statens ansatte fratrer sine stillinger, og de ulike situasjonene medfører at slike saker kan få ulike løsninger. Uansett årsaken til fratredelsen, må hver sak og person behandles konkret, og det er det enkelte departement som har ansvaret for denne behandlingen. Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet har ansvaret for regelverket knyttet til fratreden. Det er ikke utarbeidet oversikter over hvor mange som fratrer, årsaken til dette, og hvilke individuelle avtaler de har fått i forbindelse med sin fratreden.
Når det gjelder regelverket knyttet til slik fratreden som stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr viser til i sitt spørsmål, kan jeg opplyse følgende:

Ansatte på lederlønnskontrakt, som ikke innfrir stillings- og resultatkrav i sin individuelle kontrakt, er forpliktet til å akseptere omplassering til andre arbeidsoppgaver. Omplasseringen innebærer at lederlønnskontrakten opphører, men vedkommende har krav på å beholde basislønnen – uten personlige tillegg. Ved åremålsstillinger, er det adgang til å avtale enten en form for etterlønn (”ventelønn”) inntil to år eller avtale rett til å overta en annen stilling etter utløp av åremålsperioden. Regelverket får også anvendelse dersom en leder på lederlønnskontrakt eller en utnevnt embetsmann, fratrer av andre årsaker i forståelse med sin arbeidsgiver.
Jeg viser for ordens skyld til Grunnlovens § 22 annet ledd som regulerer rettigheter for de såkalte uavsettelige embetsmenn.