Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:750 (2012-2013)
Innlevert: 01.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden vurdere endringer i lovverket for å gjøre det enklere å inndra bilene til smuglere av store kvanta?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten og NRK Østfold mener Tollsjefen på Svinesund at altfor få smuglerbiler kreves inndratt til fordel for statskassen.
Det store flertallet av smuglernettverkene som avsløres i tollkontrollen er polske, og de er svært godt organisert. Smuglerne har ofte brukt tid og penger på å bygge om bilene, slik at de ikke skal se tunglastede ut. Det ville derfor vært ett enormt økonomisk tap for bakmennene om smuglerne hadde blitt fratatt varebilene.
Politiet opplyser bl.a. at man nå i større grad har fått gjennomslag i tingretten for beslag av biler som er spesialkonstruerte for smugling, men venter nå på en avgjørelse i en ankesak som kan få konsekvenser for nye saker. Dette viser med all tydelighet at lovverket burde være klarere, slik at man oftere fikk inndratt disse smuglerbilene.
Med tanke på at mange utenlandske smuglere får bøter som ikke betales, så opplever mange smuglere i dag at det er tilnærmet ingen straff for å smugle til Norge. Derfor burde det blitt enklere å inndra bilene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ja, det vil jeg. Justis- og beredskapsdepartementet vil om kort tid invitere berørte instanser til et møte for å diskutere om det er behov for endringer i lovverket om inndragning av kjøretøyer, eventuelt i praktiseringen av dagens lovverk.