Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:757 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 11.02.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet har anbefalt Kulturdepartementet å godkjenne søknaden om lotterivirksomhet, og for at Postkodelotteriet kan få etablere seg i Norge?

Begrunnelse

Lotteriet er en velutprøvd suksess og har resultert i mer enn 40 milliarder kroner til viktige humanitære og sosiale formål. Lotteriet er anbefalt av Lotteritilsynet, og Kulturdepartementet har hatt mer enn 1 år på seg til å åpne for oppstart. Et levende, mangfoldig og sammensatt kulturliv er en premiss for en innholdsrik utvikling av sosialt velfungerende demokratiske samfunn. Den norske modellen, med fordeling av overskudd fra Norsk Tipping til blant annet utvalgte kulturformål, har over tid vært et viktig bidrag for mange organisasjoner.
Samtidig ser vi behovet for betydelig flere penger til kulturrelaterte formål i Norge. I Sverige har den Svenske Postkodlotteriets kulturstiftelse på to år bidratt med over 210 millioner svenske kroner til ulike kulturformål. Hvert år mottar kulturinstitusjoner og kunstnere penger for å kunne gjennomføre prosjekter som påvirker samfunnet på en positiv måte.
Postkodelotteriet er verdens tredje største filantropiske virksomhet og bidrar med store inntekter til gode formål gjennom et ansvarlig lotteri. Lotteriet er etablert med stor suksess i flere land, blant annet Sverige, og har i løpet av de 20 årene det har eksistert generert over 30 milliarder kroner til gode formål. I Norge har Lotteri- og stiftelsestilsynet anbefalt Kulturdepartementet å godkjenne søknaden om lotterivirksomhet. Inntektsmuligheter fra blant annet Postkodelotteriets kulturstiftelse avhenger naturlig nok av at Postkodelotteriet får godkjenning for sin søknad om lotterivirksomhet.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Da Norsk Tippings enerett til spilleautomater ble innført, ba Stortinget om at ordningen ble evaluert etter fem års virketid. Som en del av denne evalueringen har regjeringen besluttet å bestille en utredning om fordelingen av de midlene fra tippenøkkelen som tildeles humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.
Målet med utredningen er en kartlegging av organisasjonenes inntekter fra spill, samt en vurdering av andre fordelingsmodeller for overskuddet fra tippenøkkelen som tilfaller humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. I dag er det kun de organisasjonene som tidligere hadde inntekter fra spilleautomater som kan motta midler. Vi mener at dette ikke er holdbart som et permanent kriterium for tilgang til tippemidler og ønsker derfor å finne andre kriterier for tildeling av disse midlene.
I forbindelse med evalueringen, bestemte departementet at nye søknader om spill utenfor tippenøkkelen, herunder søknaden fra Postkodelotteriet, stilles i bero inntil vi har utredet disse spørsmålene ferdig. Søknader om nye spill må sees i sammenheng med den totale fordelingen av overskuddsmidler fra tippenøkkelen. Det vil derfor ikke være rimelig å godkjenne søknader fra enkelte organisasjoner om nye spill utenfor tippenøkkelen før vi har fått det totale bildet av hvordan fordelingen av midlene vil bli blant organisasjonene i framtiden.
Søknaden om etablering av Postkodelotteriet og andre lotterier utenfor tippenøkkelen vil derfor ikke bli behandlet før den framtidige modellen for fordeling av tippemidler til de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene er klarlagt. Denne prosessen er vi godt i gang med. Utredningen om fordeling av midlene vil være ferdig 15. april 2013, og vil gi et solid grunnlag for å kunne jobbe videre med forslag til en ny fordelingsmodell. En ny modell vil legges fram for Stortinget for endelig beslutning.