Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:768 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I løpet av snart 8 år har regjeringen Stoltenberg utvidet bompengefinansiering til å bli hovedfinansiering på linje med statens finansiering av veibygging. Det medfører omfattende ekstra transportskatt for veibrukerne.
Kan statsråden legge frem en kartoversikt, med spesifiserte passeringspris for henholdsvis vogntog og privatbil, på europaveistrekningene mellom landets ti største byer inkludert bypakker samt øvrige riksveistrekninger i 2005, anslag for 2013, og planlagt i 2023 basert på gjeldende NTP?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vedlagt følger et kart som viser bompengeprosjekter der det foregår innkreving i dag, samt en oversikt over gjeldende takster. Opplysningene er hentet fra Statens vegvesens internettsider; http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/
Reiseinformasjon/Bompenger. Her legges det løpende ut informasjon om bompengeprosjekter og takster.
Vedlagt følger også en oversikt over bompengeprosjekter som var i drift ved utgangen av 2005. Det foreligger ikke kart fra dette tidspunktet, men listen er fordelt på fylker og gir derfor en god oversikt.
Som kjent vil regjeringen legge fram en ny Nasjonal transportplan denne våren. Av investeringsprogrammet vil det framgå hvilke prosjekter som er planlagt delvis finansiert med bompenger og i hvilken periode prosjektene planlegges startet opp. Det er per i dag ikke aktuelt å legge fram anslag for bompengebelastningen i 2023.

3 vedlegg til svar: