Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:774 (2012-2013)
Innlevert: 06.02.2013
Sendt: 07.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Er arbeidet med å få på plass en database for stjålet kunst og antikviteter ferdigstilt, ev. hvor langt har dette arbeidet kommet?

Begrunnelse

Det vises til Dokument nr. 15:223 (2009-2010), hvor undertegnede fikk svar fra daværende justisminister Storberget ang. å jobbe for at stjålne kunst- og kulturgjenstander blir registrert i åpne søkbare internasjonale databaser. I svaret står det å lese følgende:

"Opprettelsen av en database for stjålet kunst og antikviteter er et av flere tiltak i "Politidirektoratets tiltaksplan for bekjempelse av miljøkriminalitet 2006 - 2009". Politidirektoratet har nå igangsatt et arbeid med å se på muligheten for å legge til rette for at informasjon knyttet til kunst- og kulturgjenstander blir tilgjengelige i aktuelle databaser, herunder både nasjonalt og internasjonalt."

Kalenderen viser nå 2013, og det er derfor rimelig å anta at tiltakene i tiltaksplanen for 2006-2009 fullt ut er implementert.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norge har ratifisert «Konvensjonen om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kunstgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander». Konvensjonens Artikkel 5, bokstav g forplikter til å opprette en nasjonal etat som på en effektiv måte skal se til at det alltid blir gjort kjent når en kunstgjenstand forsvinner. I Norge er Økokrim tildelt et særlig ansvar for dette området.
For å etablere et system for registrering og behandling av informasjon på dette feltet, nedsatte Politidirektoratet en arbeidsgruppe som har utarbeidet en kravspesifikasjon for en IKT-løsning. Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) som har foretatt en vurdering av forslaget til kravspesifikasjon for en IKT-løsning for databasen, anbefaler å integrere utviklingen av databasen i det nye straffesakssystemet. En av fordelene med dette er at funksjonaliteten som utvikles inngår i og utgjør en integrert del av et helhetlig straffesakssystem. Dette vil innebære bedre tilgjengelighet, og antatt hyppigere bruk av databasen.
Politidirektoratet og Økokrim støtter PDMTs vurdering. Det vises blant annet til at det på denne måten ikke brukes tid og penger på mellomløsninger som senere vil bli faset ut. En integrering med produksjonen av nytt straffesakssystem ville medføre at databasen ville bli lettere å realisere, med bedre funksjonalitet og høyere kvalitet.
Det er ennå ikke tatt stilling til endelig løsning.