Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:775 (2012-2013)
Innlevert: 06.02.2013
Sendt: 07.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Stiftelsen Klokkergården er en ideell stiftelse med formål å behandle ungdom med rus- og atferdsproblemer. Ungdommene er plassert med hjemmel i barnevernlovens tvangsparagrafer der kriteriene er vedvarende kriminalitet, rusbruk eller annen normløs atferd. Stiftelsen opplever nå at skoletilbudet gjennom mer enn 20 år er i fare for å bli rasert, grunnet en usikker finansieringsordning.
Vil statsråden foreta seg noe for å få etablert en forutsigbar finansieringsordning, slik at skolen kan sikres videre drift?

Begrunnelse

Stiftelsen Klokkergården er en ideell stiftelse med formål å behandle ungdom med rus- og atferdsproblemer. Ungdommene er plassert med hjemmel i barnevernlovens tvangsparagrafer der kriteriene er vedvarende kriminalitet, rusbruk eller annen normløs atferd. Stiftelsen gir tilbud til ungdom fra 13 år. Stiftelsen ble etablert i 1980 og har således lang erfaring innen feltet. Alle plasseringer skjer i medhold av Lov om barneverntjenester. Stiftelsen har totalt ca. 60 plasser i ulike avdelinger og i familiehjem. Stiftelsens kollektiver er lokalisert i Vestfold, Sogn og Fjordane og Hedmark.
Ved å ha etablert grunnskole og inngått avtaler med Hedmark- og Sogn og Fjordane fylkeskommune og enkelte videregående skoler i disse fylkene gir stiftelsen et skoletilbud til ungdommer med problemer, og skole og utdanning er en vesentlig del av behandlingsprogrammet til stiftelsen.
I Sirus-rapport 6/2012 framheves innsatsen på skoleområdet som avgjørende viktig på veien bort fra rus og kriminalitet. De trekker fram det å få erfaring i å mestre skolehverdag med hensyn til rutiner, konsentrasjon, utholdenhet og lav grad av konflikt samt muligheten til å fylle igjen kunnskapshull som viktige elementer i behandlingen. Dette bekreftes også av stiftelsens egne evalueringssystemer (EuroADAD og brukerundersøkelser).
I 2006 fikk Stiftelsen Klokkergården skole offentlig godkjenning etter opplæringslovas § 2-12. Den enkelte ungdom får et individuelt tilrettelagt og fullverdig undervisningstilbud med 30 timers ukentlig grunnskoleundervisning i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Stiftelsen har investert 6 millioner kroner i undervisningslokaler.
Stiftelsen opplever nå at skoletilbudet gjennom mer enn 20 år er i fare for å bli rasert.
Hedmark fylkeskommune er i disse dager i ferd med å reforhandle samarbeidsavtalen med Stiftelsen Klokkergården, og har gitt sterke signaler om at de ikke ser seg i stand til å finansiere opplæringen. De får ikke tilstrekkelig refusjoner, da fylkene nekter å betale for den spesialundervisning ungdommene får fordi skolen er godkjent etter opplæringslovas § 2-12.
Stiftelsen Klokkergården har arbeidet i flere år med å få til en lignende samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune, uten å lykkes. Vestfold fylkeskommune vil ikke inngå en avtale, noe som medfører at stiftelsen ikke vil få refusjoner fra de fylkene som har ungdommer plassert på stiftelsens kollektiv i Stokke kommune. Resultatet blir at Stiftelsen Klokkergården ser seg nødt til å avvikle driften av skolen ved Stokkekollektivet i løpet av skoleåret 2012 / 2013.
Opprettholdelse av skoletilbudet avhenger av en finansieringsordning som fungerer. Den gjeldende finansieringsordningen gir ingen forutsigbarhet for driften, da hjemfylkene ikke refunderer kostnadene knyttet til hver enkelt ungdoms behov. Skolemyndigheten i hjemfylket tar ikke hensyn til at disse ungdommene har en svært problematisk fortid og et stort behov for tilrettelagt undervisning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle barn har rett til skolegang. For barn og unge med vedtak om plassering i barnevernsinstitusjon må opplæringen tilrettelegges på en slik måte at det er mulig for dem å delta. Jeg er opptatt av at det arbeides bevisst for å styrke disse barnas skoletilknytning, det må legges til rette for en tilpasset opplæring og barna må motiveres til videre skolegang.
Når det er gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernloven, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligger, som har ansvaret for å oppfylle retten til opplæring. Dette gjelder for både grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp. Det betyr blant annet at det er denne fylkeskommunen som fastsetter opplæringstiltak, sørger for sakkyndige vurderinger, fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp og er ansvarlig for at opplæringen fyller kravene i opplæringsloven.
Fylkeskommunen som institusjonen ligger i, vil ha rett til refusjon av utgifter fra fylkeskommunen der barnet/ungdommen var bosatt på det tidspunktet det ble gjort vedtak om plassering. Satsene for refusjon er fastsatt av departementet. Det er forhøyede satser dersom eleven har et moderat eller omfattende behov for spesialundervisning.
Stiftelsen Klokkergården skole har ulike avdelinger som er godkjent som private skoler etter opplæringsloven § 2-12. Skoler godkjent etter § 2-12 er private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter privatskoleloven. Innholdet i opplæringen ved private grunnskoler skal tilsvare den som gis i offentlige grunnskoler, men enkelte av opplæringslovens regler, blant annet retten til spesialundervisning, gjelder ikke.
Elever som tas inn i slike privatskoler, må være utskrevet av den offentlige skolen. I slike tilfeller er det den private skolen som har ansvaret for denne eleven, ikke fylkeskommunen. Dersom det inngås en avtale mellom den private skolen og fylkeskommunen om dekning av kostnader for eleven, er dette en privatrettslig avtale. Fylkeskommunen har anledning, men ingen plikt, til å gå inn i slike avtaler, og jeg kan ikke bestemme utfallet av en eventuell reforhandling av slike avtaler.
Barn og unge med vedtak om plassering i barnevernsinstitusjon er en særlig sårbar gruppe, og jeg er opptatt av at disse får ivaretatt sine rettigheter etter opplæringsloven. Jeg vil derfor i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet se på hvordan dette best kan sikres.