Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:776 (2012-2013)
Innlevert: 06.02.2013
Sendt: 07.02.2013
Besvart: 11.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Den såkalte sorenskriversaken svekker allmennhetens tillit til domstolene. Faktum tyder på at Domstoladministrasjonen og domstolene har gitt vedkommende særbehandling på grunn av sin stilling og kjennskap til systemet og andre dommere. En gullkantet avtale er inngått med arbeidsgiver som sikrer lønn frem til pensjon. Justisministeren er tydelig ikke informert av sine underordnede.
Hvilke konsekvenser mener statsråden denne saken bør få for de involverte, og vil det bli gjennomført en gransking av sakens gjennomføring?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vedkommende sorenskriver er gitt avskjed i nåde fra 1. desember 2013.
Justis- og beredskapsdepartementet ba 6. februar 2013 Domstoladministrasjonen om en redegjørelse om Domstoladministrasjonens håndtering av saken, og hvilke vurderinger som er foretatt i den forbindelse. Departementet har mottatt redegjørelsen fra Domstoladministrasjonen om saken og vil gå grundig gjennom denne.
Jeg mener at vi bør se på regelverket og vurdere prosedyrene for fremtidige avskjedssaker, og vil blant annet ta opp dette for en prinsipiell diskusjon med styret for Domstoladministrasjonen.