Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:796 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 11.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har regjeringen til hensikt å fremme nødvendige forslag om å lovfeste nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip?

Begrunnelse

Skatterefusjonsordningen og senere nettolønnsordningen for norske sjøfolk på norske skip ble innført etter mange år med manglende rekruttering til maritime yrker og etter at mange norske sjøfolk hadde sett seg nødt til å gå over i annet arbeid, da de tapte i konkurransen med utenlandske sjøfolk. Manglende rekruttering medførte også at norske maritime kompetansemiljøer ble svekket.
Etter at ordningen ble innført har denne fungert bra, norske sjøfolk er igjen blitt konkurransedyktige internasjonalt og rekrutteringen er betydelig bedret noe som igjen har hatt stor betydning for hele den maritime næringsklyngen.
Det hersker fortsatt endel usikkerhet med ordningen i og med at denne ikke er lovfestet og derfor avhengig av velvilje i de årlige budsjetter. Fremskrittspartiet har derfor flere ganger foreslått å lovfeste ordningen noe regjeringspartiene dessverre har imøtegått.
Det er derfor svært gledelig å høre at representanter fra Arbeiderpartiet i ulike fora og media nå tar til orde for å lovfeste ordningen og dermed ønsker å skape stabilitet og forutsigbarhet i rammebetingelsene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Denne regjeringen fører en helhetlig maritim politikk for å sikre og skape arbeidsplasser i Norge. Regjeringen la i oktober 2007 fram ”Maritim strategi 2007 – Stø kurs”. Strategien inneholder regjeringens plan for å støtte opp under videre vekst og utvikling av de norske maritime næringene. Regjeringen har satset på maritim næring gjennom konkrete tiltak, ikke bare nettolønn, og maritim næring har gode rammevilkår.
Jeg viser til at regjeringen i sitt første statsbudsjett foreslo en utvidelse av nettolønnsordningen til å gjelde all konkurranseutsatt fart i NOR. Bondevik II-regjeringen gikk i sitt budsjettfremlegg for 2006 inn for å innføre en kompetansemodell, som ville innebære en vesentlig innstramming ordningen for sysselsetting av norske sjøfolk. I regjeringens statsbudsjett for 2007 ble også sikkerhetsbemanningen på Hurtigruta inkludert i ordningen, med virkning fra 1. juli 2007. Næringen opplever at det er etablert ro og stabilitet i ordningene, og satser på grunnlag av dette på rekruttering og opplæring av norske mannskaper. Nettolønnsordningen bidrar også til viktige opplærings- og rekrutteringstiltak, fordi den forutsetter at rederiene innbetaler til et kompetansefond. Regjeringen ser ordningen som et viktig virkemiddel for å sikre norske arbeidsplasser og veksten i den maritime næringen, og å sikre det maritime næringsmiljøet på land tilgang på praktisk maritim kompetanse. Dette er avgjørende for næringens konkurransedyktighet i fremtiden.
Econ Pöyry gjennomførte i 2010, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, en evaluering av sysselsettingsordningen for sjøfolk. Evalueringen konkluderte blant annet med at ordningens mål om økt sysselsetting nås, og at det uten ordningen ville vært færre norske sjøfolk. Videre ble det slått fast at ordningene er godt organisert.
Etter forslag fra regjeringen har Stortinget videreført tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk, herunder nettolønnsordning, med en overslagsbevilgning på 1 600 mill. kroner i statsbudsjettet for 2013. Regjeringen har gjennom budsjettiltak aktivt bidratt til forutsigbarhet for næringen. Det er fastsatt en egen forskrift som omhandler nettolønn med tilhørende veiledninger, jf. forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk av 21. desember 2005 nr. 1720. Fra ulike hold har det vært fremmet forslag om lovfesting av ordningen. Dette er noe vi vil vurdere. Likevel vil ikke en lovfesting beskytte ordningen mot partiene som vil svekke eller fjerne ordningen. Det er det samme flertallet i Stortinget som vedtar både statsbudsjett og endringer i en eventuell lovfestet nettolønnsordning.
Etter mitt syn bidrar nettolønnsordningen, slik den i dag er utformet, til å gi de maritime næringene fremtidsrettede betingelser for sjøfolk, samt legger til rette for rekruttering til yrket.