Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:797 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 12.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): SVV er i ferd med å sluttføre forslag til reguleringsplan for E18 Rugtvedt-Dørdal, og det legges opp til smal firefeltsvei med bare 20 meters veibredde. Forslaget om å kun gå for 20 meter bredde istedenfor full firefeltsvei på 23 meter, har medført sterke reaksjoner fra politi, brann, SVV, aksjonsgruppa for E18 og politikere som forlanger og forventer at veibredden blir 23 slik den er på strekningen Sky-Langangen.
Vil statsråden se på saken slik at også denne strekningen bygges som full firefeltsvei med minimum 23 meters bredde?

Begrunnelse

SVV bygget på 90-tallet nye E18 fra Langangen til Rugtvedt. Veien ble den gangen bygget som 2- og 3-felts vei, og når veien stod ferdig i 1996 uttalte man at denne veien var bygget for å møte trafikkveksten de neste 50 årene. Under 10 år etterpå viste det seg at trafikken allerede var blitt langt høyere enn forutsatt og at behovet og trafikktallene viste at veien var underdimensjonert. Det vil derfor være svært dumt å bygge en helt ny vei med for dårlig standard i forhold til de behovene man vil ha i fremtiden, samtidig som en 20 meters vei kontra en vei på 23 også vil medføre mye større utfordringer i forbindelse med vedlikehold, spesielt på vinterstid og ved ulykker.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Dagens vegnormaler åpner for at motorveger kan bygges i to ulike bredder; 20 og 23 meter. Til nå er det bygget om lag 40 km med 20 meters motorveg i Aust-Agder og om lag 20 km i Østfold. Så langt har Statens vegvesen gode erfaringer med de motorveger som er bygget med 20 meters bredde.
I Håndbok 017 Veg- og gateutforming er intervall på årsdøgntrafikken (ÅDT) for 20 meters motorveg beregnet til mellom 12 000 og 20 000 i prognoseåret. ÅDT på E18 gjennom Bamble i Telemark er beregnet til 14 000 i 2040. Statens vegvesen sin klare faglige vurdering er at strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal bør bygges ut med en vegbredde på 20 meter.