Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:800 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 12.02.2013
Besvart: 18.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Juletreproduksjon er en viktig tilleggsnæring i norsk landbruk. Soppangrep på juletrær, som ofte er edelgransorter, kan være helt ødeleggende for økonomien i produksjonen, mens slike angrep spiller liten rolle i vanlig skogsdrift.
Vil statsråden ta initiativ til at bekjempelsesmidler mot sopp kan godkjennes for bruk i juletreproduksjon i Norge, slik at norsk produksjon kan bli mer konkurransedyktig sett i forhold til importen av juletrær?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Innledningsvis vil jeg si meg enig med representanten Flåtten i at juletreproduksjon er en viktig tilleggsnæring som bidrar med økende verdiskaping for norsk landbruk. Jeg er derfor opptatt av rammebetingelsene for denne næringen.
Det er Mattilsynet som har ansvaret for godkjenning av plantevernmidler som kan brukes i Norge. Godkjenning av et plantevernmiddel er blant annet betinget av at preparatet ikke har uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv, biologisk mangfold, samt miljøet for øvrig. Det stilles omfattende krav til dokumentasjon.
Jeg mener det er viktig at vi har et restriktivt regelverk for godkjenning og bruk av plantevernmidler, siden vi vet at det er risiko knyttet til slike midler. Etter det jeg er kjent med, blir ikke strenge regler for plantevernmidler framhevet som noen stor utfordring fra næringas side.
Jeg vil vise til at godkjenningsordningen for plantevernmidler er basert på at det må foreligge en søknad før Mattilsynet vurderer preparatene. De fleste plantevernmidlene som brukes i Norge, blir produsert i utlandet. En godkjent importør har ansvar for å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon for et preparat og å betale de fastsatte gebyrer i forbindelse med godkjenning.
Det kan imidlertid også søkes om å få bruke et preparat ”off-label”. Slik godkjenning åpner for å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel til andre bruksområder enn det den ordinære godkjenningen omfatter. Blant annet kan organisasjoner innenfor landbruket søke om slik godkjenning. Dette kan være en aktuell mulighet for juletreproduksjon og andre små kulturer.
Det er per i dag fire preparater mot sopp i juletrær som er godkjent i Norge. Mattilsynet opplyser at det per dato ikke er søkt godkjenning for nye preparater mot sopp i juletrær.