Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:821 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 18.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Er det korrekt at det fra Politidirektoratet gis instruks om hvor mye man kan bruke av budsjettmidler på søk etter savnede personer, og er i så fall dette noe statsråden vil gjøre noe med for å endre?

Begrunnelse

Den 16. desember 2012 ble en person fra Rygge meldt savnet av familien. Dette er en sak som har fått bred medieomtale i lokale medier. Politiet har foretatt søk i området i Aremark hvor vedkommende ble borte i tiden rett etter at vedkommende ble meldt savnet. Primært er det familie og venner som har foretatt største delen av søket så langt. Dessverre uten resultater.
Lokalmedia forteller at politiet ikke lenger vil foreta søk etter den savnede da det er budsjettmessige begrensninger. Blant annet opplyses det at man ikke kan bruke mer enn 300 000 kr for slike søk etter savnede personer, og at dette angivelig er en instruks fra sentralt.
Undertegnede finner det uforståelig at det eventuelt skal gis denne type instrukser. Det må være fremdriften i etterforskningen i hver enkelt sak som må avgjøre om man skal gjenoppta søk.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder ordningen med Søk etter personer som antas å være omkommet (SEAO). Denne ordningen er regulert i Rundskriv 2008/013 fra Politidirektoratet til politimestrer, sjefene for politiets særorganer, Sysselmannen, Hovedredningssentralene, Statsministerens kontor og departementene, datert 19.11.2008.
I 2013 er det bevilget 7,595 mill. kr til ordningen på kap 0440 Politidirektoratet- politi- og lensmannsetaten, post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres. Midlene er fordelt med kr 4,5 mill. kr til Rogaland politidistrikt og 2,5 mill. kr til Salten politidistrikt, mens 0,595 mill. kr er holdt tilbake i Politidirektoratet til eventuell omfordeling ved behov.
Det er satt opp retningslinjer for praktisering av ordningen. Den enkelte politimester kan iverksette søk med planlagt kostnadsramme inntil 0,3 mill. kr. Overstiger kostnadsrammen dette beløp skal dette forelegges og besluttes av politimestrene i Rogaland og Salten. Dersom søket antas å ha en kostnadsramme over 1,5 mill. kr skal Politidirektoratet varsles. Politimestrene i Salten og Rogaland uttrykker at ordningen i all vesentlighet fungerer tilfredsstillende, og at samarbeidet mellom de to SEAO-koordinatorene er godt.
Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 11.12.2012 bedt Politidirektoratet foreta en faglig vurdering av ordningen i løpet av 2013, herunder en vurdering av om Rundskriv 2008/013 bør revideres.