Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:825 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den praktiske overvåkningen og kartleggingen av rømt oppdrettslaks langs kysten og i elvene har i mange år vært utført av eksterne aktører etter anbudskonkurranse.
Kan statsråden bekrefte at selv om arbeidet nå forsterkes så vil prinsippet om at arbeidet skal konkurranseutsettes bli videreført?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I samsvar med ansvarsfordelingen som er fastsatt i St.prp. nr. 79 (2001-2002) og St. prp. nr. 32 (2006-2007) har fiskerimyndighetene ansvaret for å overvåke rømmings-situasjonen og for å skaffe tilstrekkelig kunnskap om effektene av tiltak mot rømming. Fiskeridirektoratets registrerer omfanget av rømt laks fra oppdrettsanlegg, og er ansvarlig for overvåkning av forekomsten av rømt oppdrettslaks i et utvalg av elver om høsten for å få en indikasjon på sannsynlighet for genetisk påvirkning.
Overvåkningen som Fiskeridirektoratet har ansvar for har de siste tre år vært utført av NINA. Fiskeridirektoratet opplyser at denne tjenesten skal konkurranseutsettes også i 2013. Disse målingene vil bli supplert ved å måle faktisk genetisk påvirkning gjennom genetiske analyser. Det siste er fremdeles på utprøvingsstadiet, i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).