Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:826 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 22.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Ser statsråden at et større prosjekt kunne gitt mer effektiv veibygging i dette tilfellet, og hvordan vil statsråden adressere situasjonen?

Begrunnelse

E134 mellom Grunge kirke og Velemoen i Telemark skal stå ferdig rustet opp våren 2015. Men selv etter ferdigstillelse vil det stå igjen noen få kilometer med vei som ikke er rustet opp mellom Grungedal og Grunge kirke. I følge et oppslag i Vest Telemark Blad 5.02.13 har entreprenøren som arbeider på strekningen anslått at det vil koste rundt 50 millioner kroner å sette i stand strekningen. Da anslår entreprenøren at den kan stå ferdig i 2015. Riggekostnader er en stor del av budsjettet til veiprosjekter, og entreprenøren anslår at det koster om lag 10 millioner kroner på den strekningen de i dag arbeider på. Et nytt arbeid må selvfølgelig ut på anbud igjen, men det hadde gitt en klar effektivitetsgevinst og innsparing dersom denne strekningen hadde vært innlemmet i det samme anbudet som strekningen som i dag bygges ut. Da kunne samme entreprenør ferdigstilt strekningen mellom Grungedal og Grung kirke. En slik løsning ville også gitt mindre forstyrrelse av trafikken.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Statens vegvesen handlingsprogram for perioden 2010-2013 er det forutsatt vel 50 mill. kr til prosjektet E134 Grunge kirke – Velomoen innenfor programområdet mindre utbedringer på post 30. Prosjektet som omfatter utbedring av eksisterende veg på en om lag 5 km lang strekning, er under bygging og forventes åpnet for trafikk høsten 2014. Statens vegvesen opplyser at kostnadsoverslaget er økt til om lag 130 mill. kr (ekskl. mva-kompensasjon), hvorav om lag 70 mill. kr er bevilget i perioden 2010-2013.
Det foreligger også planavklaring for den om lag 3 km lange strekningen fra Grungedal til Grunge kirke. Regjeringen har som overordnet mål å bygge ut lengre sammenhengende strekninger. Dette vil legge til rette for økt effektivitet i gjennomføringen av prioriterte prosjekter i vegsektoren. Jeg vil likevel understreke at dette må skje innenfor de økonomiske rammer som er gitt i Nasjonal transportplan og etterfølgende statsbudsjetter. Spørsmålet om en eventuell videreføring av prosjektet på E134 forutsettes derfor vurdert i arbeidet med NTP 2014-2023 og etterfølgende handlingsprogram for perioden 2014-2017. I lys av behovet for sammenheng vil Samferdselsdepartementet foreta en vurdering av saken for å se på om det er mulig å få til en optimal framdrift på prosjektet.