Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:830 (2012-2013)
Innlevert: 14.02.2013
Sendt: 15.02.2013
Besvart: 25.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I debatt i Stortinget 12. februar nevner statsråden (ifølge midlertidig referat) Downs syndrom som et eksempel på en alvorlig sykdom som gir kvinner rett til å få utført abort mellom 12. og 18 svangerskapsuke etter abortloven § 2 c.
Mener statsråden at påvisning av Downs syndrom i seg selv gir grunnlag for abort, og at hjemmelen for det finnes i § 2 cs formulering om "alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet"?

Begrunnelse

Utdrag fra midlertidig referat 12. februar:

"La meg også kommentere Kristelig Folkepartis og Høyres forslag om å fjerne skade hos fosteret som henholdsvis indikasjon og selvstendig indikasjon for svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke.
I dag har kvinner rett til å få utført abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. Dette er i praksis definert til å omfatte f.eks. store misdannelser i hjertet, ryggmargsbrokk, skader fordi mor f.eks. har brukt epilepsimedisin i begynnelsen av graviditeten eller alvorlige kromosomavvik, som f.eks. Downs syndrom.
Jeg mener det er viktig å ha respekt for kvinner som har fått vite at fosteret de bærer på, har en slik alvorlig sykdom, og som derfor etter grundige overveielser kommer til at de ikke ønsker å fullføre svangerskapet. Jeg tror ikke det er en lett beslutning å ta - å søke om abort i disse tilfellene.
Jeg ønsker ikke å legge stein til byrden for disse kvinnene ved å tvinge dem til å måtte overbevise abortnemndene om at de er i en vanskelig livssituasjon, eller at det vil være en urimelig belastning for deres helse å føde barnet.
Dersom skade hos fosteret fjernes som selvstendig grunnlag for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke, mener jeg at kvinnene må gjøre nettopp det. Kvinner med alminnelig god psykisk og fysisk helse, som er i en stabil og god livssituasjon, vil etter dette forslaget ikke kunne få abort på grunn av skader hos fosteret. Jeg mener at alvorlig skade hos fosteret skal opprettholdes som et selvstendig grunnlag for å innvilge abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke."

Lovteksten i 2c i abortloven er følgende:

"[...] dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet".

Downs faller ikke inn under dette, slik undertegnede ser det. Det er ikke en sykdom, ikke arvelig, heller ikke en konsekvens av skadelig påvirkning i svangerskapet. Dersom mor skal kunne innvilges abort må det da være ett eller flere av de andre kriteriene som gjelder.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kan svare bekreftende på representantens spørsmål. Det er langvarig fortolkningspraksis for at Downs syndrom kan regnes som "alvorlig sykdom" etter abortloven § 2 andre ledd bokstav c. I juridisk teori omtales dette blant annet av Aslak Syse i "Abortloven, juss og verdier" fra 1993. Han skriver blant annet følgende om dette (side 102 og 103):

"Utover 1980-årene utviklet det seg en klar praksis om at visse påviste tilstander og sykdommer hos fosteret, for eksempel Downs syndrom, automatisk - dersom kvinnen begjærte abortinngrep utført - gav grunnlag for abort etter den eugeniske indikasjon."