Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:847 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 26.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at bistand fra Forsvaret til politiet krever eksplisitt lovhjemmel, og vil regjeringen i så fall fremme et lovforslag til Stortinget som sikrer at slik bistand for fremtiden kan gjennomføres i tråd med Grunnloven?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 15.02.2013 peker flere jurister ved Universitetet i Bergen på at Forsvarets terrorbistand til politiet mangler lovhjemmel, og dermed er i strid med Grunnloven § 99. Dette synet får støtte av Heimevernet og Generaladvokaten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. februar 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande vedrørende lovhjemmel for Forsvarets bistand til politiet.
Grunnlovens § 99 annet ledd forbyr bruk av militær makt overfor borgerne uten hjemmel i lov. Det er lang og fast praksis for at dagens former for bistand, slik disse er regulert i Instruks om Forsvarets bistand til politiet, faller utenfor det alminnelige grunnlovsforbudet. Lovhjemmel er derfor ikke påkrevet. Det er likevel ønskelig å regulere en så viktig oppgave som Forsvarets bistand til politiet i formell lov. På denne bakgrunn har Forsvarsdepartementet ledet et lovarbeid i nært samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Stortinget er informert om arbeidet, jf. Prop. 1 S (2012-2013) om forsvarsbudsjettet for 2013. Det vises også til statsministerens redegjørelse i Stortinget i august i fjor om oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport, der saken ble omtalt. Vi tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget så snart som mulig. Lovforslaget vil bestå av to deler – én del som regulerer Forsvarets selvstendige ansvar for å håndtere luftbårne terroranslag, og én del som regulerer Forsvarets bistand til politiet.