Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:848 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 26.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Mener statsråden at det offentlige her går foran med et godt eksempel når det gjelder å legge til rette for at en meddommer skal få utføre et verv vedkommende er valgt til ved å foreslå sykmelding fordi Nav ikke klarer å skaffe til veie en skrivetolk og at det begrunnes med at det blir dyrt og arbeidskrevende å hente tolk utenfor fylket, og at det dermed er et problem som meddommeren må sitte igjen med, og hva har statsråden tenkt å gjøre med slike situasjoner i fremtiden?

Begrunnelse

I Bergens Tidene 18. februar kunne vi lese om en meddommer i Bergen Tingrett og som har behov for skrivetolk. Ettersom Nav Hordaland ikke klarte å skaffe skrivetolker fra eget fylke måtte de hente tolker fra hhv Aust-Agder og Oppland, noe som ble dyrt.
Dette førte til at meddommeren fikk beskjed om å sykmelde seg eller trekke seg fra sitt verv som meddommer fra to tingrettsdommere i saker hun skulle være meddommer i. Begrunnelsen var at det medførte store kostnader å måtte bruke skrivetolker og at det var "uvant" og "uforholdsmessig arbeidskrevende" i en liten sak. I dette tilfellet virker det både diskriminerende og nedverdigende at det offentlige, som bør gå foran med et godt eksempel, ikke klarer å løse denne oppgaven på en mer tilfredsstillende måte. Å bruke en nedsatt funksjonsevne mot et menneske som i tillegg vil gjøre sin samfunnsplikt er for meg ikke akseptabelt. Jeg viser til at det blir brukt tolker i rettsaker der utenlandske borgere er tiltalt, og at det i disse sakene også nødvendigvis måtte koste penger å bruke tolk, uten sammenlikning for øvrig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg mener det er viktig at utvalget av lekdommere har en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Dette er også lovfestet i domstolloven § 67.
I medhold av folketrygdloven kan det ytes stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet, herunder tolkehjelp for hørselshemmede. Jeg har fått opplyst fra Arbeidsdepartementet at Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for å tilby døvetolk. Tolketjenesten er en nasjonal tjeneste, selv om den formidles gjennom hjelpemiddelsentralen i det enkelte fylket. I hovedsak vil tolkene formidles fra den nærmeste tolketjenesten, men dersom det ikke er ledig kapasitet, vil tolk kunne tilbys fra annet sted.
Jeg gjør oppmerksom på at utgifter til meddommere dekkes over særskilte budsjettposter og påvirker ikke domstolenes driftsbudsjett.
Av hensyn til domstolenes uavhengighet ønsker jeg ikke å kommentere den konkrete saken. Det er Domstoladministrasjonen, som er organisert som en uavhengig statlig virksomhet, som har det administrative ansvaret for domstolene. Justis- og beredskapsdepartementet har ingen alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene eller Domstoladministrasjonen.