Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:853 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I rapport fra Statens Havarikommisjon om dødsulykken i Hyvingstunnelen på E16 26.9.2011 slås det fast at friksjonen i den våte veibanen var svært dårlig da føreren av vogntoget mistet kontrollen og kom over i feil kjørebane. Betong-dekket var dårlig vedlikeholdt. En måned før skjedde lignende ulykke i tunnelen. Dette understreker at E16 Bergen -Voss er blitt en farlig vei. Jeg viser til svar på spm. 617 om Veitilsynet.
Vil Veitilsynet også prioritere fysisk befaring og kontroll med spesielt ulykkesutsatte veistrekninger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er Statens vegvesen som har ansvar for å inspisere riksvegnettet. Vegtilsynets oppgave er å føre tilsyn med om Statens vegvesen har gode nok rutiner, og om disse blir fulgt i praksis. Dersom det etter tilsyn er mistanke om at inspeksjonene ikke blir utført med god nok kvalitet, vil Vegtilsynet kunne ta stikkprøver for å få bekreftet eller avkreftet det.
Vegtilsynet er risikobasert, og velger ut tema, saker og regioner etter en vurdering av ulykkeshistorikk og risiko for ulykker. Tilsynstema og tilsynssaker som kan knyttes til ulykkesutsatte strekninger vil bli prioritert.
I forbindelse med Statens havarikommisjon (SHT) sin rapport om ulykken i Hyvingstunnelen på E16 har Vegtilsynet kommet med en uttalelse til Samferdselsdepartementet om hvordan deres tilsynsprogram for 2013 relaterer seg til Statens vegvesens oppfølging av sikkerhetstilrådningene fremmet av SHT. Resultatet av tilsynssaken blir ferdig i løpet av våren 2013.