Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:854 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til at helseforetakene stopper nedbyggingen av viktige rehabiliteringstilbud, og mener statsråden det er fornuftig å legge ned slike tilbud uten at erstatningsplasser er bygd opp?

Begrunnelse

I forbindelse med samhandlingsreformen sa et samlet Storting at rehabilitering skulle være et viktig satsingsområde. Til tross for dette legger Nordre Vestfold DPS ned sitt dagsenter tilbud. I følge klinikksjefen har omleggingen sammenheng med at spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rusbehandling for kommunene Sande og Svelvik skal overføres fra Vestfold til Vestre Viken HF. Dette medfører at klinikkens budsjett blir redusert og må tilpasse sitt behandlingstilbud i forhold til de pengene de får. Tilbudet må derfor ifølge klinikken skaleres ned.
Brukerrådet har uttalt at de forstår at klinikken må redusere og endre på tilbudet når budsjettet reduseres med ca. 45 mill. kr fra 2014. De har samtidig gitt klart uttrykk for at de synes det er feil at overføringen av Sande og Svelvik fører til at behandlingstilbudet i øvrige deler av Vestfold må reduseres mer enn det bortfallet av befolkningen i de to kommunene representerer. Dette grunnet Helse Sør-Øst sin budsjettmodell.
Med bakgrunn i manglende økonomiske rammer blir altså et av satsingsområdene i reformen aktivt bygget ned. Dette fordi det her legges ned et tilbud før noe annet på lik linje står klart. Jeg kan ikke begripe at statsråden vil sitte stille å se på en slik utvikling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Mennesker med psykiske lidelser har de samme behov som andre mennesker, dvs. et hjem, en meningsfull hverdag, et sosialt liv og materielle forhold som gir mulighet for et verdig liv. I tillegg er det nødvendig med lett tilgjengelige og gode helsetjenester når det trengs. Gjennom samhandlingsreformen og i forlengelsen av opptrappingsplanen for psykisk helse søker vi å legge til rette for dette. Et godt resultat er imidlertid avhengig av en grundig gjennomgang av arbeidsmåter og ressursbruk, noe som innebærer at ressurser må flyttes fra døgnavdelinger til poliklinikk og ambulante tjenester og fra sykehus til DPS. Jeg er glad for at det er bred politisk enighet om betydningen av at slik omstilling gjennomføres.
Nødvendigheten av et nært samarbeid eller samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene overfor pasienter med langvarige og sammensatte lidelser, var et sentralt argument for gjennomføringen av samhandlingsreformen. Vi har nå fått på plass kommunal medfinansiering innen somatikken og ser at det virker etter intensjonen. Jeg tar derfor sikte på å få på plass en tilsvarende kommunal medfinansiering for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB), så snart det lar seg gjøre.
Jeg har i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2013 satt som et overordnet mål at omstillingen i det psykiske helsevernet skal fullføres. Dette fordi DPS skal bli i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Sykehusene i det psykiske helsevernet skal bare ivareta oppgaver som kan utføres på sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner, slik det også fremgår av oppdragsdokumentet for 2013.
Jeg understreker disse forholdene fordi noe av det viktigste vi kan gjøre for mennesker med psykiske lidelser er å legge til rette for å mestre eget liv. Derfor er egen bolig med god oppfølging i samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten nødvendig. Vi har mange eksempler på god samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten der pasientene har god tilgang på tjenestene fra begge nivåer – ofte under mottoet ”sammen om oppgaven”.
På grunnlag av representanten Stordalen sitt spørsmål med begrunnelse, er jeg orientert av Helse Sør-Øst i sakens anledning. Her fremgår det at kommunene Sande og Svelvik har ønsket å være tilknyttet Vestre Viken HF sitt opptaksområde. Blant annet på dette grunnlaget pågår det nå et arbeid - på oppdrag fra det regionale helseforetaket - om å vurdere en slik tilpasning. Denne vurderingen har også sin bakgrunn
i at Sykehuset i Vestfold HF v/Klinikk psykisk helse og rusbehandling (tidligere Psykiatrien i Vestfold HF) startet i juni 2012 arbeidet med tilpasning til ny mulig endring i økonomisk ramme fra 2014. Det presiseres samtidig at det ikke er besluttet at opptaksområdene skal endres, og dette vil bli underkastet en grundig vurdering og styrebehandling etter at en arbeidsgruppe har kommet med sin tilråding.
Helse Sør-Øst sier videre at prosessen som nå pågår har bred deltakelse og involvering fra ansattes representanter, fagråd og brukerråd. Et av de foreslåtte tiltakene er omstilling av dagenheten ved Nordre Vestfold DPS, som i dag gir behandling og omsorgsoppgaver, hvor det siste faller utenfor dagens ansvar og oppgaver for spesialisthelsetjenesten. Tilbudet skal derfor endres, spisses og tilpasses Nordre Vestfold DPS sin totale tjenesteprofil og rammebetingelser fra 2014.
Helse Sør-Øst sier videre at sentralt i den omstillingen som nå pågår er å sikre forsvarlig pasientbehandling og forutsigbar drift under og etter omstillingsperioden. Dette betyr at ingen av behandlingstilbudene som er under omstilling vil bli avviklet/ overført uten at det foreligger gode løsninger for de pasienter som til enhver tid er innskrevet i, og mottar spesialisthelsetjenester fra Sykehuset i Vestfold HF v/Klinikk psykisk helse og rusbehandling.
Det vises videre til at det nåværende dagsentertilbudet i Nordre Vestfold DPS planlegges omstilt internt bl.a. for å etablere et dagbehandlingsteam knyttet til døgnenheten. Dette gjøres for å sørge for kontinuitet i overgangen mellom døgn og poliklinikk, og samtidig kunne gi et tilbud til de som har behov for noe mer enn poliklinisk behandling. Utforming av dette er under utarbeidelse.
Avslutningsvis pekes det på at det vil bli en styrking av akuttambulante team for å kunne øke det fleksible og ambulante tilbudet i form av oppsøkende virksomhet i samarbeid med det tilbudet kommunene gir. Dette er også viktig for å forhindre unødvendige innleggelser på sykehusnivå, der annet behandlingstilbud er et alternativ.