Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:855 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 20.02.2013
Besvart: 26.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det vises til artikkel i Finansavisen 19.februar 2013 under overskriften "Hemmeligholder Altinn-strategi".
Kan statsråden redegjøre for hvorfor denne strategien er hemmeligholdt samt når kan Stortinget forvente å få innsyn i denne?

Begrunnelse

De siste årene har det fremkommet flere uheldige situasjoner vedrørende Altinn II med hensyn til nedetid grunnet underkapasitet i forhold til pågang. I forbindelse med utlegging av selvangivelsen i 2012 opplevde man også situasjoner hvor personopplysninger ble liggende åpent tilgjengelig for andre enn brukerne.
Riksrevisjonen påpekte svakheter ved Altinn-løsningen i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011, Dokument 1 (2012-2013)
På bakgrunn av bestilling fra NHD, leverte Det Norske Veritas (DNV) en teknisk rapport om vurderingen av Altinn II-plattformen våren 2012.
På bakgrunn av disse rapportene ble det i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 bevilget 258,5 mill. kroner til forvaltning av Altinn-løsningen, hvorav 100 mill. kroner skal gå til arbeidet med ytterligere stabilisering av Altinn-plattformen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Rapporten ”Ny strategi for Altinn” ble utarbeidet av en tverrdepartemental arbeidsgruppe høsten 2012.
Rapporten er i utgangspunktet et internt arbeidsdokument. Hvorvidt slike dokumenter offentliggjøres, beror på en konkret meroffentlighetsvurdering i det enkelte tilfellet. I denne vurderingen har Nærings- og handelsdepartementet også vært i kontakt med andre berørte departementer. Det har ikke vært på tale å hemmeligholde arbeidsgruppens rapport.
Arbeidsgruppens rapport er lagt ut på Nærings- og handelsdepartementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/nyheter-2013/videre-arbeid-med-altinn.html?id=714778.