Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:864 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Mosjøen, i Vefsn kommune i Nordland, har man en tid jobbet med planene om et multijustisbygg. Et bygg som kan inneholde en fengselsdel, en politidel og en domstol. Poenget er å få testet dette ut som konsept og se hvilke besparelser dette kan gi.
Kan tenke seg å støtte et slikt tiltak, og samtidig være med på å legge føringer for bygget, og hvilke besparende effekter man bør søke å oppnå?

Begrunnelse

Transport, mangel på varetekt- og soningsplasser samt kø i domstolene er et gjennomgående problem i Norge. I så måte er dette et mulig tiltak som kan bidra til å redusere noen av ulempene med dagens organisering. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har fått opplyst at det i en tid, lokalt i Mosjøen, er diskutert muligheten for etablering av en felles bygning for politi, domstol og kriminalomsorg. Etter det jeg er gjort kjent med foreligger det foreløpig ingen analyser på effektene av en eventuell sammenslåing. Jeg vil avvente et eventuelt innspill basert på grundige analyser før Justis- og beredskapsdepartementet tar nærmere stilling til spørsmålet om felles justisbygg.
Jeg er for øvrig opptatt av at justissektoren må bli stadig mer effektiv. Av effektiviserende tiltak vil jeg nevne videokonferanser som nå kan brukes både i sivile saker og i straffesaker. Blant annet kan domstolene bruke videokonferanse i saker om fengslingsforlengelse, noe som medfører mindre transportutgifter.