Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:903 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for status for forenklingsarbeidet samt verdsettingen av forenklinger ut over de tiltak som redusert krav til aksjekapital og revisjonsplikten representerer?

Begrunnelse

Høsten 2011 lanserte Nærings- og handelsministeren sin strategi for forenklingsarbeid med det mål om å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015.
Det ble sågar lansert en egen nettportal hvor enkeltpersoner og næringslivsaktører kunne komme med innspill til aktuelle områder eller tiltak for forenklinger.
I dette forenklingsarbeidet spiller Altinn-løsningen en stor rolle.
Imidlertid har Altinn II bydd på en del utfordringer knyttet til nedetid på grunn av stor pågang samt utfordringer knyttet til ivaretakelse av personvern.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har som mål å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015.
I Nærings- og handelsdepartementets forenklingsprosjekt føres oversikt over både tiltak som er ferdigstilt og tiltak som er under gjennomføring og som vil gi forenklinger for næringslivet. Dette er tiltak hvor det foreligger budsjetter og konkrete aktiviteter for gjennomføringen. Disse tiltakene regnes med i forenklingsarbeidet.
Det er nå 28 forenklingstiltak som er gjennomført eller under gjennomføring, der det er grunn til å tro at besparelsene i sum kan bli på over 3 milliarder kroner per år for næringslivet. Flere av tiltakene kan i tillegg bidra til betydelige besparelser i forvaltningen. Nærmere anslag over besparelsene foreligger så langt for 10 av tiltakene.

Forenklingstiltak hvor antatte besparelser er beregnet:

•2 mrd. kroner: Fjerning av revisjonsplikt for små selskaper
•500 mill. kroner: Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG)
•200 mill. kroner: Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn
•100 mill. kroner: Reduksjon av krav til aksjekapital for selskaper
•100 mill. kroner: Elektronisk faktura
•70 mill. kroner: E-skattekort
•40 mill. kroner: Digital konkursbehandling
•5 mill. kroner: Forenklinger i Konkurranseloven, heving av terskelverdi for meldeplikt
•4 mill. kroner: Elektronisk innmelding av sykefravær

Forenklingstiltak hvor antatte besparelser ikke er beregnet:

•Forenklinger i bokføringsloven og verdipapirhandelloven
•Forenkling og harmonisering av tollsatser
•Forenklet omgjøring fra NUF til AS
•Oppheving av vei- og banefritaket i merverdiavgiftsloven
•Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt
•Elektronisk levering av omsetningsoppgaven
•Nye mer helhetlige HMS - forskrifter
•Forskriftsforenkling innen fiskeri (fra seks til en)
•Forenklinger i signeringskravene til Enhets- og Foretaksregisteret
•Digitalisering av statlige skjemaer, søknader og rapporter
•Gjennomgang av forvaltningsreglene på Skatteetatens område
•Samordning av vedleggskrav
•Effektivisering av dataflyt i landbruket
•Forenklinger og videreutviklinger i Altinn
•Innovasjon Norge – forenklet tjenesteportefølje og enklere kundedialog
•SSB – reduserte utvalgsstørrelser og ny innrapportering i Altinn
•Samordning av tilsyn med havbruksnæringen
•Innføring av elektronisk resept