Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:873 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil Kunnskapsdepartementet sikre at SAK-midlene blir brukt som forutsatt?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet har for 2013 satt av 50 millioner kroner til SAK-midler som skal knytte høyskolene tettere sammen gjennom administrativt samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Riksrevisjonen har tidligere vært kritisk til bruken av midlene fordi midlene i stor grad har blitt brukt til å opprette nye studier i stedet for å knytte høyskolene tettere sammen slik som forutsatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: SAK-strategien omfatter tiltak og prosesser med flere ulike elementer som skal gi høyere kvalitet i utdanning og forskning gjennom mer profilerte institusjoner og mer robuste fagmiljø, men med utgangspunkt i frivillige prosesser.
Departementet vil peke på at universitetene og høyskolene gjennom lovverket er gitt stor grad av faglig selvstendighet. Det er et siktemål for departementet at institusjonene har robuste og sterke fagmiljø, og at studentgruppene er så store at de gir grunnlag for et godt læringsmiljø. Dette er utgangspunktet når departementet finner det riktig å støtte SAK-prosessene særskilt. Under disse forutsetningene blir departementets rolle ”å legge til rette for, stimulere og bidra til” utvikling og kvalitetshevning i sektoren. Dette har departementet gjort på en rekke forskjellige måter, men felles for tiltakene er at det legges vekt på frivillighet og lokalt eierskap til prosessene, slik at departementet i denne sammenheng følgelig ser seg i en pådriverrolle og ikke i en ren styringsrolle. Jeg vil understreke at det er styrets ansvar som det øverste styringsorgan ved den enkelte institusjon, å fastsette bruken og oppfølgingen av SAK-bevilgningene ved institusjonen. Når det er sagt, vil jeg understreke at mål- og resultatstyring danner grunnlaget for departementets oppfølging og gjennomføring av SAK-strategien i universitets- og høyskolesektoren. For den enkelte samarbeidskonstellasjon blir målet derfor å gjennomføre prosesser som fører frem til høyere kvalitet i utdanning og forskning og til mer profilerte institusjoner og fagmiljø.
Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til de statlige universitetene og høyskolene, og er hovedkanalen for formidling av forventninger for budsjettåret. I tildelingsbrevet følger derfor departementet opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger, samt de forutsetninger og krav som departementet utleder av dette. Likeledes danner dokumentet Rapport og planer fra den enkelte institusjon sammen med tilstandsrapporten for sektoren et viktig grunnlag for departementets arbeid overfor sektoren som helhet og for styringsdialogen med den enkelte institusjon. I tildelingsbrevet for 2013 har departementet bedt om at styret i Rapport og planer (2012-2013) gir en helhetlig vurdering av SAK-arbeidet ved institusjonen, hvor det skal gjøres rede for de resultater institusjonen har oppnådd når det gjelder formålet om tydeligere samarbeid og arbeidsdeling og økt konsentrasjon. Vi har også bedt om at styret gjør rede for de utfordringer den enkelte institusjon har møtt i arbeidet for å oppnå målene med SAK-arbeidet.
Departementet har for 2013 fastsatt fem sektormål og nasjonale styringsparametre under hvert sektormål. I tillegg til rapportering om mål, resultater og måloppnåelse har departementet lagt opp til en særskilt rapportering om SAK i ingeniørutdanningen. Under sektormål 4 som fastsetter at universitetene og høyskolene skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle, har departementet fastsatt en nasjonal styringsparameter ”Robuste fagmiljøer” som blant annet skal indikere resultatene av SAK-arbeidet ved institusjonen. Departementet ønsker at institusjonene skal rapportere om ambisjonsnivået for den enkelte styringsparameter for det året planen gjelder for og mer langsiktig knyttet til institusjonsspesifikke strategiplaner og handlingsplaner. Når det konkret gjelder SAK-området, har departementet bedt institusjonene rapportere hvordan de vurderer fagmiljøenes robusthet og hvilke SAK-tiltak eller initiativ institusjonen har satt i verk.
Som følge av NOKUTs evaluering som viser at det er mange små og sårbare fagmiljø i ingeniørutdanningen, har departementet allerede i 2011 bedt Nasjonalt råd for teknologisk utdanning under Universitets- og høgskolerådet om å koordinere nasjonale og regionale prosesser for å bidra til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i ingeniørutdanningen. I denne forbindelse har departementet bedt den enkelte institusjon gjøre grundige strategiske vurderinger og gjennomgå studieportefølje og profilering av sin ingeniørutdanning ut fra fremtidige regionale og nasjonale behov i lys av samarbeid med andre institusjoner for å oppnå en god samlet ressursutnyttelse.
Rapportene fra den enkelte institusjon danner sammen med sektoranalysen som departementet utarbeider hver vår, utgangspunktet for styringsdialogen med institusjonene i universitets- og høyskolesektoren. Når jeg sammenholder føringene departementet har tatt inn i tildelingsbrevet for 2013, den nasjonale styringsparameteren under sektormål 4 og kravene til rapportering i dokumentet Rapport og planer 2012-2013, mener jeg at det er resultatene i sektoren som helhet som må ligge til grunn når SAK skal vurderes. De forsterkede rapporteringskravene som er lagt til grunn i tildelingene i 2013 vil bidra til en bedre dokumentasjon av resultatskapingen, men de målinger vi allerede har gjort i dokumentet Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 og det som har fremkommet i styringsdialogen med den enkelte institusjon dokumenterer at SAK er et egnet og virkningsfullt tiltak for kvalitetshevning som har gitt gode resultater. Jeg viser også til den redegjørelse vi har gitt i budsjettproposisjonen for 2013 og mener at de resultatene vi har oppnådd så langt både organisatorisk og ikke minst på det faglige plan, viser at institusjonene i sektoren arbeider samvittighetsfullt med å gjennomføre SAK-strategien i tråd med intensjonene. Jeg viser i denne forbindelse likeledes til at initiativet om en fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark har ført til at de to institusjonene går sammen i Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fra 1. august 2013.
Etter min mening har SAK-initiativet og støtten samlet sett bidratt til en betydelig aktivitet som har ført til en sektor som på en helt annen måte enn tidligere preges av nytenkning og vilje til omstilling. Departementet vil med de tiltakene som er nevnt ovenfor, etter min mening sikre at tildelingen av SAK-midler prioriterer de større organisatoriske og faglige prosessene og at oppfølgingen av om midlene anvendes i henhold til formålet styrkes gjennom et forsterket rapporteringsregime.