Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:895 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 07.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Advokat dr. juris Bjørn Stordrange kommer i en kronikk i Dagens Næringsliv, lørdag 16. februar med sterk kritikk til Økokrims arbeidsmetodikk. Statsråden skal snart komme med en stortingsmelding som evaluerer organiseringen av norsk politi og det vil derfor være naturlig at Økokrim er en del av denne evalueringen.
Vil statsråden ta initiativ til en total evaluering av Økokrim og benytte seg av ekstern kompetanse i en slik gjennomgang?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet tar utgangspunkt i en kronikk i Dagens Næringsliv som setter søkelys på påtalepraksis, arbeidsmetodikk og ulike praktiske løsninger som Økokrim benytter ved etterforsking og iretteføring av straffesaker.
Politianalysen som kommer i juni, vil foreta grundige vurderinger av blant annet organisering og kompetansebehovet i norsk politi. Under interpellasjonsdebatten om bekjempelse av økonomisk kriminalitet i Stortinget 19. februar i år, utdypet jeg i hvilken grad politiets innsats mot økonomisk kriminalitet og Økokrims rolle vil berøres av analysen. Jeg understreket at politianalysen vil danne grunnlaget for diskusjonen om hvordan norsk politi kan videreutvikles slik at vi kan få maksimalt ut av politiets ressurser. Dette vil også kunne få betydning for Økokrims rolle, organisering og oppgaveløsing.
Noe ut over dette er det vanskelig å konkretisere så lenge ikke arbeidet med politianalysen er ferdigstilt og det har vært mulig å gjøre seg kjent med analysens vurderinger og anbefalinger. Dette gjelder selvfølgelig også spørsmålet om hvordan man legger opp oppfølgingsarbeidet.
Jeg oppfatter ikke at kronikk-forfatterne mener Økokrims praksis er i strid med gjeldende regelverk, men at det reises spørsmål om Økokrims arbeidsmetodikk er hensiktsmessig. Dette er problemstillinger som etter sin art hører under riksadvokatens ansvarsområde.