Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:901 (2012-2013)
Innlevert: 25.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvilke tiltak ønsker statsråden å iverksette mot den organiserte tiggingen, og når ser statsråden for seg at hun vil gjennomføre tiltakene?

Begrunnelse

Sommeren 2012 var det en pressekonferanse hvor bl.a. justisministeren deltok. Her ble det varslet at regjeringen skulle komme med tiltak for å få redusert omfanget av den organiserte tiggingen vi ser brer om seg her i landet, spesielt i Oslo.
Undertegnede imøteser en redegjørelse for hva som er gjort siden pressekonferansen, og informasjon om når vi kan forvente at konkrete tiltak blir fremmet og gjennomført.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Et forslag om endring av politiloven, som har sin bakgrunn i økningen av den organiserte tiggingen i Norge, ble sendt på høring i midten av februar.
Forslaget handler om at kommunene skal kunne pålegge alle som samler inn penger å melde seg for politiet, og at politiet kan sette visse vilkår for pengeinnsamling. Vilkårene kan for eksempel være at de som samler inn penger ikke gis adgang til å stanse eller følge etter mulige givere på gata, eller tidsbegrensninger slik at virksomheten ikke kan utøves om natten. Politiet skal kunne beslutte at det ikke er tillatt med pengeinnsamling på nærmere definerte steder, for eksempel på steder hvor publikum er utsatt for lommetyverier. Vilkårene kan likevel ikke utformes slik at det i praksis blir uhensiktsmessig å samle inn penger.
Høringsforslaget er et uttrykk for at man ikke ser behov for eller ønskelig å innføre et forbud mot å tigge, men behov for å sette inn tiltak for å dempe omfanget og arten av den organiserte tiggingen.
Jeg vil understrekes at det ikke er konkludert med tanke på hvilke tiltak som nå må gjennomføres. Vi inviterer i høringsbrevet alle gode krefter til å fremsette forslag til eventuelle andre virkemidler som kan bidra til å begrense uheldige utslag av tigging.
Høringsfristen er 15. mars. Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på en rask videre behandling av saken.