Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:886 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden ta til orde for reduksjon og på sikt fjerning av dokumentavgiften ved kjøp av næringseiendommer for på denne måten hjelpe nyetablerere og etablerte næringsaktører som vil satse, utvikle eller utvide næringsvirksomheten?

Begrunnelse

Ved tinglysing av hjemmelsoverdragelse av fast eiendom i grunnboken skal det svares dokumentavgift. Avgiften utgjør 2,5 pst. av omsetningsverdien.
For 2013 er dokumentavgiften budsjettert å gi staten en inntekt på 8 mrd. kroner.
Blant annet ilegges næringseiendommer dokumentavgift på lik linje med selveierboliger. Dette gir økte kostnader for næringslivet knyttet til bygningskapital.
Dokumentavgiften er fiskalt begrunnet og har således ingen sammenheng med kostnadene ved tinglysingen, som dekkes av tinglysingsgebyrene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Dokumentavgiften er en avgift på tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten. Avgiften utgjør 2,5 pst. av eiendommens salgsverdi. Dokumentavgiften er fiskalt begrunnet og har til formål å skaffe staten inntekter. Størrelsen på avgiften er derfor ikke ment å dekke statens kostnader ved tinglysing. Disse kostnadene skal dekkes av tinglysingsgebyret.
Begrepet ”næringseiendom” har ikke noe entydig innhold, noe som gjør begrepet vanskelig å avgrense. En tilnærming vil være å fortolke begrepene i samsvar med den praksis som har dannet seg rundt begrepet i annet regelverk. Det må imidlertid påregnes problemer knyttet til å avgrense hva som skal anses som næringseiendom. Blant annet må en klargjøre hvilke deler av en eiendom som anses som næringseiendom, og fordele salgsverdien på henholdsvis næringsdelen og andre deler av eiendommen.
Det vil i tillegg være en fare for proformaarrangement og omgåelse av avgiftsplikten. For eksempel kan eiendommer først overføres som næringseiendom og deretter tas i bruk til et annet formål dersom næringsvirksomheten legges ned. Proformaregistreringer, hvor det ikke er samsvar mellom det reelle og formelle eierforholdet, vil være uheldig ut fra rettsvernsbetraktninger, samt svekke troverdighetshensynet bak tinglysingssystemet.
I Meld. St. 1 (2012-2013) Nasjonalbudsjettet 2013 ble det på usikkert grunnlag anslått at næringslivet ville innbetale rundt 750 mill. kroner i dokumentavgift i 2012. Dersom dokumentavgift på næringseiendom ble fjernet måtte dette provenytapet dekkes inn, enten ved at andre skatter og avgifter ble økt eller ved reduksjoner i offentlige utgifter.
Eventuelle endringer i skatter eller avgifter blir vurdert i de årlige budsjettene.