Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:913 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 07.03.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I FiskeribladetFiskaren av 25. februar kan vi lese om de utfordringer som er oppstått knyttet til at enkelte båter i kystflåten ikke får fiske på kvoter de i realiteten allerede eier all den tid at Fiskeridirektoratet har tatt grep mot det de kaller kvotehopping. Dette gjør at flere rederi nå sliter med lønnsomheten og står i fare for å måtte legge ned eller i verste fall gå konkurs.
Hva vil statsråden foreta seg slik at flåten kan få en optimal drift, og at en får høstet maksimalt av det havet gir oss innenfor totalkvotene?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser i sitt spørsmål til at Fiskeridirektoratet har tatt grep mot det de kaller kvotehopping. Slik jeg forstår representanten sikter han til noen enkeltsaker der rederier gjennom intern utskifting av deltakeradganger i realiteten har omgått de eksisterende kvotetakene som gjelder i kystfiskeflåtens strukturkvoteordning. På denne bakgrunn fant jeg det nødvendig å gjøre endringer i deltakerforskriften med virkning fra siste årsskifte for å unngå ytterligere omgåelser av regelverket. Denne endringen ble varslet i fjor og var gjenstand for alminnelig høring, og kan således ikke sies å ha kommet overraskende på næringen. Det er ikke grunnlag for å kritisere Fiskeridirektoratet som naturligvis må følge opp enhver forskriftsendring vedtatt av departementet.
Representanten stiller videre spørsmål om hva jeg vil foreta meg for at flåten skal få optimal drift. Slike spørsmål vil jeg komme tilbake i den varslede stortingsmeldingen om sjømatnasjonen Norge. Regjeringen er nå i sluttfasen i arbeidet med denne stortingsmeldingen.