Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:916 (2012-2013)
Innlevert: 27.02.2013
Sendt: 27.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har den 27.2.13 en sak om pengebruken til Forsvarsbygg (FB). saken viser det som for meg er å oppfatte som en ukultur, der store beløp benyttes til sosiale arrangementer. dette samtidig som resten av Forsvaret sliter med å makte å utføre de oppdrag de er gitt.
Mener statsråden av saken om FB er positiv for Forsvaret samlet sett, og holder FB seg innenfor de anbefalte rammer staten har gitt til sosiale arrangementer?

Begrunnelse

Det finnes saker der Forsvaret har latt utstyr stå utendørs fordi kostnaden ved å leie hos Forsvarsbygg (FB) har vært for høy til at det har vært akseptabelt. At kostnadene synliggjøres gjennom FB er greit men at store beløp brukes til sosiale formål i denne størrelsesorden er beklagelig. Det vises til at dette er nødvendig for å lykkes ovenfor de ansatte. Dersom dette medfører riktighet, må jo det bety at de som ikke benytter samme metode sannsynligvis ikke oppnår sine mål. Personlig finner jeg dette oppsiktsvekkende og ser derfor frem til å få statsrådens svar.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president datert 27. februar 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om pengebruken til sosiale arrangementer i Forsvarsbygg (FB).
FB har de senere år arbeidet målrettet med å fremme gode serviceholdninger, et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. Sentralt i dette står anerkjennelse og honnør til medarbeidere som kan vise til spesielt gode resultater og tilbakemeldinger fra brukere.
FB opplyser at motivasjonsarrangementet for medarbeiderne som det vises til i spørsmålet, er et strategisk grep rettet mot å bli bedre på service og tjenester. Et sentralt mål er å bli en mest mulig profesjonell leverandør til Forsvaret. Som i alle andre virksomheter er det også i FB viktig med en god bedriftskultur og høy motivasjon for å oppnå ønskede resultater og arrangementets hensikt er å premiere og fremme godt kundefokus, gode samarbeidsevner og god måloppnåelse ved å sette ros og positive tilbakemeldinger i system.
Jeg forutsetter at FB forholder seg korrekt til det til enhver tid gjeldende regelverk og statlige satser. Oppslaget i Aftenposten indikerer at stykkprisen per deltaker på dette arrangementet har vært svært høy. FB opplyser at man har lagt regelverket til grunn. Det er selvsagt også viktig at FB, og alle andre etater, bruker regelverkets handlefrihet på en måte som gir tillit i det åpne samfunnet. Dette er en sentral del av forsvarssektorens arbeid med Handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse (HEL).
Når det gjelder FBs leiepriser overfor brukere i Forsvaret, som representanten Ellingsen viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, foreligger det ikke grunnlag for å anta at disse ikke er konkurransedyktige. Gjennom de over 10 år FB har eksistert, har den interne effektiviseringen av FBs virksomhet alene spart Forsvaret for over 2 milliarder kroner i årlige driftskostnader. I samme periode er store deler av Forsvarets bygningsmasse blitt fornyet og modernisert, et arbeid som vil bli videreført med full styrke i langtidsperioden 2013-16.