Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:942 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge rapporten Global Entrepreneurship Monitor har Norge hatt en klar fallende trend i tidligfase entreprenøriell aktivitet (TEA) siden toppåret 2005. Den negative trenden kommer særlig til syne i den fallende andelen av befolkingen som forsøker å etablere bedrift. Statsråden har tidligere sagt at han ikke er bekymret over Norges dårlige plassering på internasjonale undersøkelser om forskning og innovasjon.
Er statsråden like lite bekymret for Norges fallende trend når det gjelder entreprenøriell aktivitet?

Begrunnelse

Norge deltok i 2011 for tolvte gang i Global Entrepreneurship Monitor – GEM. Tradisjonelt har Norge vært et av landene som har scoret høyest på innovasjon og gründerskap. Nye tall viser likevel en urovekkende utvikling: Vi taper terreng på statistikken og har i følge GEM på få år gått fra topp tre til midt på treet, med en klar negativ utvikling over hvor mange som prøver å starte egen virksomhet.
Trenden kommer sterkest til syne i den fallende andelen av befolkningen som forsøker å etablere bedrift. Den negative utviklingen for entreprenørskap i Norge blir også reflektert på flere andre områder. Andelen av porteføljeetablerere (dvs. etablerere som eier to eller flere bedrifter) viser en fallende trend. Gründerteamets størrelse er også inne i en fallende trend, og gjennomsnittet er for første gang under 2 i Norge. I 2011 har også Norge den laveste andelen av bedrifter med vekstambisjoner som er registrert så lenge som Norge har deltatt i GEM. Med hensyn til innovasjonsgrad og eksport, havner Norge på gjennomsnittet for innovasjonsdrevne land.
I GEMs landoppsummering: Entreprenørskap i Norge 2011, framgår det videre bl.a. følgende:

-Siden toppåret 2005 har det vært en klart fallende trend i TEA (tidligfase entreprenøriell aktivitet) for Norge, og årets score er på 6,9 %.
-Trenden kommer sterkest til syne i den fallende andelen av befolkningen som forsøker å etablere bedrift.
-I 2011 har også Norge den laveste andelen av bedrifter med vekstambisjoner som er registrert så lenge som Norge har deltatt i GEM.
-Frykten for å mislykkes, som er en indikator på risikoaversjon, setter i 2011 en ny rekord på 40 % av befolkningen.
-Bare 53 % av befolkningen mener at entreprenørskap er et godt karrierevalg, en klar nedgang fra toppåret 2005 da denne andelen var 67 %.
-I ekspertundersøkelsen kommer det fram at manglende politisk prioritering i alle år har vært den største utfordringen i Norge.

Denne utviklingen forsterkes eller sementeres i GEMs internasjonale oppsummering for 2012 (Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report) som nylig ble publisert. Utviklingen for Norges del går i feil retning i 9 av 14 målbare parameter, selv om endringene fra 2011 er små.
Mangel på kapital og kunnskap om hvordan en omsetter en forretningsidé til butikk, er de to viktigste grunnene til at gründere kapitulerer. Etter min mening kan dette problemet både løses ved en annen innretning av offentlige virkemidler, men også ved å stimulere private investorer som besitter kapital, erfaring og nødvendig kunnskap til å investere i gründerprosjekt i de første, mest kritiske fasene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Fornyelse og økt verdiskaping i næringslivet avhenger av at bedrifter som legges ned, erstattes av nye og mer lønnsomme bedrifter. Entreprenørenes evner og muligheter til å etablere og utvikle ny virksomhet er derfor avgjørende for framtidig verdiskaping. Regjeringen jobber kontinuerlig med å bedre vilkårene for entreprenørskap i Norge. I forbindelse med RNB for 2012 ble det vedtatt å sette av midler til statlig deltakelse i de to første av inntil seks nye landsdekkende såkornfonden og etablerertilskuddordningen i Innovasjon Norge ble styrket i 2013-budsjettet.
For entreprenører er gode og stabile rammevilkår særdeles viktig. Regjeringen har gjort mye for å bedre rammevilkårene for næringslivet, bl.a. gjennom sitt forenklings-arbeid. Regjeringen har formulert et ambisiøst mål om å redusere næringslivets administrative kostnader med 10 mrd. kroner innen utgangen av 2015. Det er gjennomført eller under gjennomføring tiltak som bidrar til en reduksjon i næringslivets kostnader på nærmere 3 mrd. kroner. Til sammen er dette ambisiøse tiltak som vil gjøre det enda enklere å starte nye bedrifter i Norge, samt å få dem til å vokse.
Regjeringens økonomiske politikk har bidratt til at Norge har klart seg godt gjennom den internasjonale finanskrisen.
Selv om jeg er stolt over hva regjeringen har gjort for entreprenører, er jeg ikke tilfreds. Undersøkelser som Global Entrepreneurship Monitor er viktige for å overvåke omfanget av entreprenørskap i Norge. Jeg er imidlertid usikker på om tallene representanten viser til er så urovekkende som hun skal ha det til. Det er ikke slik at GEM-rapporten tegner et entydig negativt bilde av entreprenørskap i Norge.
Som representanten påpeker mente 53 prosent av de spurte at entreprenørskap var en god karrierevei i Norge i 2011. I 2012 har dette tallet falt moderat til 50 prosent. Men det som kanskje er vel så viktig er hvorvidt man oppfatter mulighetene for entreprenørskap som gode. 64 prosent sier at mulighetene for entreprenørskap er gode i Norge. Internasjonalt er det kun Sverige som har en høyere andel. I tillegg er det 80 prosent som sier at entreprenørskap gir høy status. Blant de innovasjonsdrevne økonomiene i undersøkelsen er det bare Irland og Finland som har en høyere andel. Når entreprenørskap gir høy status og mulighetene er gode i Norge, er det nærliggende å tro at det gode arbeidsmarkedet er en vesentlig forklaring på at ikke flere enn 53 prosent som oppgir entreprenørskap som en god karrierevei. Det er naturlig at personer med trygge og godt betalte jobber i mindre grad enn andre vil vurdere entreprenørskap som en god karrierevei.
Det finnes nok ikke noe svar på nøyaktig hvor mange entreprenører som er ønskelig. For å sikre verdiskaping og innovasjon trenger vi en god balanse mellom arbeidstagere og personer som forsøker å etablere ny virksomhet. Nivået på entreprenørskap må derfor sees i forhold til situasjonen på arbeidsmarkedet generelt. De landene som har høyest andel som er involvert i tidligfase entreprenørskap i GEM-rapporten, er de fattigste landene i undersøkelsen som Zambia og Ghana, rett og slett fordi alternativene på arbeidsmarkedet i disse landene er dårlig. Det kan kanskje også forklare hvorfor noen land som Hellas, Portugal og Irland passerte Norge og hadde en høyere andel som er involvert i tidligfase entreprenørskap i 2011.
Sammenlignet med tidligere undersøkelser var det Norges tredjeplass i 2010 som var mest oppsiktsvekkende og skyldes at mange land fikk et stort fall i andelen som var involvert i entreprenørskap, inkludert land som USA. At Norge er tilbake der vi var før 2010 kan betraktes som en normalisering.
GEM-rapporten er ikke den eneste kilden til statistikk om entreprenørskap og nyetableringer. SSBs tall for samtlige nyetableringer i Norge viser at antall nyetableringer økte med hele 12 prosent de tre første kvartalene i 2012 sammenlignet med tilsvarende periode året før. En ny nordisk rapport for perioden 2007 til 2009 finner også at Norge hadde de beste resultatene for vekstbedrifter i Norden. Hvilke kilder man velger har med andre ord betydning for hvordan man vurderer omfanget av entreprenørskap i Norge.