Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:948 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): OED har sendt på høring forslag til endringer i tariffene for Gassled.
Har tariffene blitt endret i perioden 2003-2013 utover fastsettelsen av tariffer i forbindelse med etableringen av Gassled 1. januar 2003, hvilke endringer har i fall blitt foretatt, og hvilken prosess har vært knyttet til disse eventuelle endringene i tariffen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Etter etableringen av Gassled er K-elementet i tariffene blitt endret i forbindelse med innlemmelser av nye transportsystem og ved introduksjon av nye tjenester i Gassled. K-elementet er del av kapitalelementet i tariffen, knyttet til historiske investeringer i Gassled.
Følgende transportsystemer har blitt innlemmet etter etableringen av Gassled:

- Kollsnes prosesseringsanlegg ble innlemmet med virkning fra 1. februar 2004
- Langeled rørledningen ble innlemmet med virkning fra 1. september 2006
- Tampen linkrørledningen ble innlemmet med virkning fra 1. september 2007
- Kvitebjørn gassrør, Etanor og Norne gasstransport ble innlemmet med virkning fra 1. januar 2009, og
- Gjøa gassrør ble innlemmet med virkning fra 1. juni 2010.

Kollsnes, Tampen link, Kvitebjørn gassrør, Norne gasstransport og Gjøa gassrør er etablert som nye tariffområder i Gassled og har fått egne tariffer basert på deres respektive investeringer og forventet kapasitetsreservasjon.
I forbindelse med fastsettelse av tariff for Langeled ble gjeldende tariff på alle utganger fra tørrgassområdet (område D) redusert for å tilsvare fastsatt tariff for Langeled. Dette ble gjort for å opprettholde prinsippet om samme tariff på alle utganger fra område D. Tariffen på alle innganger i område D, unntatt inn i Langeled på Nyhamna, ble samtidig økt tilsvarende slik at total transportkostnad ble uendret.
Da Etanor (etananlegg på Kårstø) ble inkludert ble det foretatt en forenkling av tariffene ved at den opprinnelige tjenesten for fraksjonering av etan ble lagt sammen med den nye tariffen for rensing, lagring og utskipning av etan. Denne tariffen ble fastsatt basert på investeringer og forventet gjennomstrømming, inklusive historisk gjennomstrømming.
Det er innført nye tjenester for fjerning og utblanding av karbondioksid og hydrogensulfid. For disse tjenestene er det fastsatt egne K-elementer. Videre er det innført et K-element for avbrytbar kapasitetsreservasjon.
Forslag til tariffer for nye områder og tjenester som nevnt ovenfor har vært basert på beregninger foretatt av Gassco AS. Beregningene baserer seg på faktiske investeringer, forventede kapasitetsreservasjoner og en 7 pst. reell avkastning før skatt på investeringen. Forslagene har blitt sendt på offentlig høring i henhold til vanlig praksis.
Utover endringene i K-elementet er det også innført I-elementer i tariffen etter at Gassled ble etablert. I-elementet er del av kapitalelementet i tariffen, knyttet til investeringer for opprettholdelse av systemet. I-elementene er fastsatt av Olje- og energidepartementet og slik at eierne er gitt en rimelig avkastning (7 pst.) på investeringene.