Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:950 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 15.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge en rapport fra NHO Service er det i Norge svært liten valgfrihet når det gjelder tjenester innen eldreomsorgen, i forhold til i Sverige og i Danmark.
Synes statsråden at det er positivt eller negativt at valgfriheten når det gjelder tjenester i eldreomsorgen er klart mindre i Norge enn i de øvrige skandinaviske land?

Begrunnelse

NHO Service fremhever at valgfrihet gir økt kvalitet på tjenestene i eldreomsorgen. Logisk sett innebærer dette at liten valgfrihet gir dårligere tjenester.
God eldreomsorg har vært en av regjeringens hovedsatsingsområder. Likevel er det kun 17 norske kommuner som gir brukere av omsorgstjenester mulighet til å velge mellom minst to leverandører av tjenester.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er bred politisk enighet om at kommunene skal ha ansvaret for å levere velferdstjenester til sine innbyggere. Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har derfor kommunene et ansvar for å sørge for at innbyggerne tilbys nødvendige tjenester. Videre har Regjeringen i Meld. St. 12 (2011 – 2012) Stat og kommune – styring og samspel slått fast at den statlige styringen av kommunesektoren skal baseres på juridisk og økonomisk rammestyring, veiledning og dialog. Stortinget har gitt sin tilslutning til dette. I samsvar med kommunelovens prinsipper bygger helse- og omsorgstjenesteloven derfor på prinsippet om at den enkelte kommune selv skal avgjøre hvordan tjenesten organiseres ut fra lokale forhold og behov. Det er derfor opp til den enkelte kommune å avgjøre i hvilken utstrekning den ønsker å benytte private aktører til å utføre oppgaver på vegne av kommunen.
Vi er alle tilhengere av valgfrihet. Etter min vurdering sikres ikke nødvendigvis valgfrihet ved at staten går inn og styrer hvordan kommunen skal organisere sine tjenester. Det er heller ikke nødvendigvis slik at økt valgfrihet i seg selv gir økt kvalitet på tjenestene. Etter min vurdering sikres valgfrihet best ved at den enkelte bruker har gode tilbud å velge imellom. Det viktigste blir da etter mitt syn å bygge ut trygge og gode offentlige tjenester. Samtidig må det offentlige åpne opp for reell brukermedvirkning. Dette innebærer at brukeren må tilføres makt og innflytelse og i størst mulig grad settes i stand til å ta valg.
I dag bidrar over 170 000 ansatte med en kjempeinnsats for å sikre innbyggerne gode omsorgstjenester. Etter min vurdering får vi best kvalitet i omsorgstjenesten ved å gi kommunene gode rammevilkår. Det gir kommunene mulighet til kontinuerlig faglig utvikling i samspill med de ansatte. I tillegg må vi tenke nytt for å sikre bærekraftige og gode løsninger. Det skal vi gjøre gjennom en ny stortingsmelding om innovasjon i omsorg som legges fram senere denne våren.