Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:958 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 13.03.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke strategier har statsråden dersom ingen ønsker å ta over den ledige FM-konsesjonen i det fjerde riksnettet, og vil statsråden i så tilfelle være villig til å revurdere kravene knyttet til denne konsesjonen?

Begrunnelse

I en pressemelding 26.02 etterlyser departementet interessenter til FM-konsesjon i det fjerde riksnettet. Denne konsesjonen var tidligere tildelt SBS Radio Hele Norge AS, men konsesjonen ble levert tilbake igjen i desember 2012. Konsesjonen som evt. skal direktetildeles eller auksjoneres bort er på samme vilkår som konsesjonen som er levert tilbake.
I Dagens Næringsliv 27.02 fremgår det at ingen norske mediehus vil søke på denne konsesjonen, sannsynligvis fordi det ansees som svært dyrt - bl.a. er det krav om å bidra med 600 mill. kroner til utbygging av DAB-nettet over 20 år. Dersom ingen vil overta konsesjonen, evt. at MTG som allerede eier P4 gjør det, vil dette i realiteten bety at et firma har monopol på riksdekkende reklameradio fremover.
Undertegnede ser det som naturlig at man fra departementets side evt. vurderer endrede krav til konsesjonen dersom ingen interessenter melder seg. Blant annet kan det være interessant å vurdere andre innholdskrav parallelt med reduserte DAB-kostnader for å se om dette kan bidra til økt interesse for denne konsesjonen.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Som representanten Skei Grande har registrert, kunngjorde Kulturdepartementet 26. februar 2013 en anmodning om at interessenter melder seg som ønsker å by på FM-konsesjonen i det fjerde riksnettet. Kunngjøringen gjelder konsesjonen for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2016, alternativt 31. desember 2018 som i mars 2012 ble tildelt SBS Radio Hele Norge AS, men som senere, i desember 2012, ble levert tilbake.
Representanten Skei Grande viser til en prosess som følger opp flertallets forutsetninger ved behandlingen av Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet. Stortingsflertallet sluttet seg ved behandlingen av meldingen til følgende forslag, jf. Innst. 329 S (2010-2011):

”To konsesjonar for riksdekkjande, reklamefinansiert radio i FM-bandet skal tildelast for perioden 2014–2017 med høve til ytterlegare to års forlenging. P4 og Radio Norge får tilbod om direktetildeling av konsesjonane dersom dei pliktar seg til å vidareføre dagens allmennkringkastingsprofil nedfelt i gjeldande analoge konsesjonar, og at dei betalar konsesjonsvederlag og medverkar til utbygging av ei digital kommersiell frekvensblokk (Riksblokka) til minst 90 pst. befolkningsdekning.”

Stortingsflertallet sluttet seg videre til at konsesjonene auksjoneres ut dersom SBS Radio Norge og/eller P4 ikke var interessert i direktetildeling på disse vilkårene.
Departementets kunngjøring av 26. februar har som formål å avdekke om det er behov for å avholde en slik auksjon. Den videre prosessen går fram av kunngjøringen og innebærer i korte trekk:

1. Dersom det innen fristen kun melder seg én interessent vil konsesjonen kunne direktetildeles uten at det gjennomføres en auksjon.

2. Dersom det innen fristen melder seg mer enn én interessent, avholdes en auksjon hvor det bys i form av et pengebeløp. Konsesjonen tildeles på tilsvarende vilkår som for konsesjonen SBS Radio Norge har levert tilbake. Dette omfatter blant annet spesifiserte programkrav, betaling av konsesjonsvederlag og et krav om å medvirke til utbygging av DAB-nettet.

3. Dersom ingen andre melder seg, har departementet åpnet for at P4 vil kunne overta konsesjonen. I dag innebærer P4s konsesjonsvilkår § 1-3 at konsesjonæren ikke kan inneha annen konsesjon for analog riksdekkende, reklamefinansiert radio og at konsesjonen faller bort dersom konsesjonæren kommer i besittelse av slik konsesjon. Dette konsesjonsvilkåret vil bli slettet dersom ingen melder interesse innen utløpet av kunngjøringsfristen eller dersom ingen aktør greier å oppfylle forpliktelsene som følger konsesjonen. P4 står også fritt til å by på konsesjonen i det fjerde riksnettet under forutsetning av at de leverer tilbake konsesjonen i det femte riksnettet.

Fristen for å melde interesse for konsesjonen er satt til 26. mars 2013 klokken 12.00. Jeg vil avvente fristen og ser følgelig ikke grunnlag for å forskuttere utfallet av kunngjøringen.