Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:960 (2012-2013)
Innlevert: 07.03.2013
Sendt: 07.03.2013
Besvart: 19.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I lys av alvorlige brudd på avhørsfristen, vil justis- og beredskapsministeren iverksette konkrete strakstiltak for at volds- og overgrepsutsatte barn i Nord-Norge skal bli avhørt innen den fastsatte fristen, og vil statsråden sette en frist, eks. før sommeren, for når alle barn som venter, skal ha blitt avhørt og kunne få nødvendig beskyttelse der det er påkrevet?

Begrunnelse

Viser til tidligere skriftlige spørsmål nr.869 til justis- og beredskapsministeren om hvilke konkrete tiltak statsråden vil iverksette for at politiet skal overholde den i loven fastsatte tidsfrist for avhør av volds- og overgrepsutsatte barn i de tre nordligste fylkene. Verst er situasjonen i Øst-Finnmark der barn ifølge politiets egne opplysninger i gjennomsnitt venter 91 dager, mens loven sier at avhør skal skje innen 14 dager. Videre er ventetiden opplyst å være 72 dager i Midtre Hålogaland, 48 dager i Troms og 46 dager i Vest-Finnmark.
Statsråden innrømmer i sitt svar at det er en alvorlig situasjon når ikke fristene for gjennomføring av avhør overholdes, og viser til tiltak som økt opptak for utdanning av avhørere og årlige fagseminarer. Ingen av disse tiltakene kan sies å være svar på min etterlysning av konkrete tiltak for å bøte på dagens uholdbare situasjon med til dels svært alvorlige brudd på tidsfristen.
Begrunnelsen for å sette tidsfrist i slike saker er for å beskytte barn mot mulige nye overgrep og for at barnet skal kunne huske best mulig. Det er derfor avgjørende viktig at 2 ukersfristen overholdes, noe også Stortinget har understreket.
I NRK Aktuelt som tok opp barns rettsikkerhet på bakgrunn av den siste rettsrunden i Christoffer-saken, var riksadvokat Tor Axel Bush meget tydelig på at avhør av barn skal være høyt prioritert, og riksadvokaten var slett ikke fornøyd med politiets innsats og evne til å ivareta de minstes rettssikkerhet.
Med bakgrunn i dette føler jeg behov for å stille oppfølgingsspørsmål til statsråden, dvs. om hun vil iverksette konkrete strakstiltak for at politiet i Nord-Norge skal overholde avhørsfristen og slik at rettssikkerheten til volds- og overgrepsutsatte barn i landsdelen blir ivaretatt. Jeg tillater meg også å utfordre statsråden på om hun vil sette en frist for når avhørskøen skal være avviklet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ja, konkrete tiltak er iverksatt. I stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner presenterte jeg i forrige uke en omfattende satsing på barnehusene. Innenfor en ramme på 25 mill. kr. i 2013 er det bl.a. besluttet å opprette to nye barnehus og styrke de eksisterende barnehusene med 17 nye stillinger, fordelt med 10 stillinger til Statens barnehus Oslo og 7 til fordeling blant de øvrige barnehusene. Politidirektoratet vil foreta en fordeling av de 7 nye stillingene etter behov.
Et av de nye barnehusene skal etableres i Bodø, dvs. mellom de nåværende barnehusene i Trondheim og Tromsø. En slik etablering vil nødvendigvis måtte føre til justering av det geografiske ansvarsområdet til Statens barnehus Tromsø. Dette vil gi en avlasting for Statens barnehus Tromsø.
Samlet sett representerer de tiltakene jeg omtalte i mitt forrige svar, og tiltakene som ble presentert i forrige uke en betydelig satsing på barnehusene og konkrete tiltak for å bedre kapasiteten til håndtering av overgrepssaker som gjelder barn.
I tillegg har en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet levert forslag til endringer i dommeravhørsforskriften. Arbeidsgruppen foreslår en helt ny forskrift om avhør av særlig sårbare personer. Det foreslås også endringer i straffeprosessloven, vergemålsloven og påtaleinstruksen. Rapporten er sendt på høring og vil bli fulgt opp av departementet.
Når det gjelder spørsmålet om å fastsette en frist for gjennomføring av avhør av barn som venter, er det ikke være riktig av meg å fastsette dette. Dette henger dels sammen med at man allerede har en frist i forskrift om dommeravhør og observasjon, dels at det er ulike årsaker til at avhør gjennomføres senere enn hva forskriften fastsetter, og dels at det dreier seg om håndtering av enkeltsaker på straffesaksområdet. Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten som ledes av riksadvokaten.